Sökning: "the Birth of Chinese Feminism"

Hittade 1 uppsats innehållade orden the Birth of Chinese Feminism.

  1. 1. The Shackles of Women's Servitude : a comparative analysis of He-Yin Zhen and Emma Goldman’s views on women’s oppression and emancipation at the turn of the 20th century

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

    Författare :Miriam Follin; [2017]
    Nyckelord :He-Yin Zhen; He Zhen; Emma Goldman; the Birth of Chinese Feminism; early feminism; tidig feminism; anarcho-feminism; women’s suffrage criticism; livelihood; shengji; context; kontext; comparative analysis; komparativ analys; qualitative content analysis; kvalitativ innehållsanalys; History and Archaeology; Cultural Sciences; Philosophy and Religion; Social Sciences;

    Sammanfattning : Rysk-amerikanska Emma Goldman och kinesiska He-Yin Zhen kom från två olika delar av världen och var aktiva inom olika kunskapstraditioner och kulturer. Ändå var de båda anarkister som kämpade för kvinnlig frigörelse, och båda var de kritiska till de samtida rörelserna som stred för kvinnors politiska rättigheter. LÄS MER