Sökning: "the Council for municipal accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden the Council for municipal accounting.

 1. 1. Vägen mot en komponentredovisande kommunal sektor : En studie om de svenska kommunernas bemötande av ny redovisningsreglering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Jenskog; Emelie Zettervall; [2017]
  Nyckelord :Accounting; Component accounting; Municipal sector; Compliance; Tangible fixed assets; Positive accounting theory; Institutional theory; Redovisningsval; Komponentredovisning; Kommunal sektor; Efterlevnad; Materiella anläggningstillgångar; Positiv redovisningsteori; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Inledning År 2014 utfärdade Rådet för Kommunal Redovisning ett explicit krav om att svenska kommuner ska komponentredovisa materiella anläggningstillgångar. Tidigare studier visar att kommuners efterlevnad av redovisningsreglering är bristfällig och att ny reglering tar lång tid att implementera, samtidigt som det principbaserade regelverket ger upphov till skillnader i gjorda bedömningar. LÄS MER

 2. 2. Kommunfullmäktiges förtroende för revisorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Lukas Larsson; Tobias Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :Förtroende; kommunfullmäktige; revision; revisor; kommunala aktiebolag;

  Sammanfattning : Förtroendet för revisorn har varit ett debatterat område de senaste decennierna med anledning av flertalet revisionsskandaler som uppdagats. Dessa skandaler fortsätter att lösa av varandra trots lagstiftarnas försök till att återuppbygga detta förtroende genom regleringar i lag. LÄS MER

 3. 3. Komponentavskrivning – Följer kommunerna lagen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Fransson; Maria Ladan; [2017]
  Nyckelord :Component depreciation; implementation; harmonization; municipal accounting; agent theory; institu-tional theory and positive accounting theory.; Komponentavskrivning; implementering; harmonisering; kommunal redovisning; agentteori; institutionell teori och positiv redovisningsteori.;

  Sammanfattning : Komponentavskrivning är ett relativt nytt redovisningssätt för den offentliga sektorn. 2014 kom Rådet för kommunal redovisning med nya direktiv om att införa komponentavskrivning i de kommunala verksamheterna. Harmonisering har visat sig vara en grund till de nya direktiven, vilket påverkar de svenska kommunerna. LÄS MER

 4. 4. Komponentavskrivning inom kommuner : en studie om hantering och effekter av komponentavskrivning inom kommunal redovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Elin Hansson; Caroline Nilsson; [2016]
  Nyckelord :component depreciation; true and fair view; qualitative characteristics; municipal accounting; Agency theory; Institutional theory; komponentavskrivning; rättvisande bild; kvalitativa egenskaper; kommunal redovisning; agentteorin; institutionell teori;

  Sammanfattning : Komponentavskrivning är ett aktuellt och viktigt ämne inom kommunal sektor eftersom rekommendationen om komponentavskrivning är relativt ny samt att det är skattebetalarnas pengar som till stor del finansierar denna extra administrativa börda som komponentavskrivning anses medföra.Syftet med studien är att förstå hur redovisningsansvariga inom kommuner hanterat implementeringsprocessen av komponentavskrivning samt belysa vilka konsekvenser avskrivningsmetoden medfört på den rättvisande bilden. LÄS MER

 5. 5. Komponentavskrivning. Varför tillämpar kommuner det på olika sätt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :David Borgström; [2015-09-23]
  Nyckelord :komponentavskrivning; redovisningsreglering; redovisningsval;

  Sammanfattning : Accounting for Swedish municipalities has gone through extensive changes over the past 15-20 years. At first accounting for Swedish municipalities was voluntary but that changed when the new legislation regarding accounting came in 1998. LÄS MER