Sökning: "the County Administrative Board"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade orden the County Administrative Board.

 1. 1. Miljöpåverkan i samband med begravningar och begravningsceremonier : En undersökning av möjlighet för nationella styrsystemför gravplatser samt en enkätstudie om attityder för frivilligt miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Petersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid förändringar i klimat och förändrade vattenmönster kan föroreningar i markenhärledda från tidigare aktiviteter i samband med begravningar innebära ökade riskerför förorening av grundvatten i anslutning till gravplatser. Sjukdomsspridandepatogener uppkommer bara från kistbegravningar så den ökande trend avkremeringar som går att se i Sverige minskar dessa risker. LÄS MER

 2. 2. Uppsalas ANDT-L strategi: Hur implementerades L:et?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Viktor Wahrenberg; [2021]
  Nyckelord :ANDT; Läkemedel; Implementering; Sverige.;

  Sammanfattning : Uppsala län är det enda länet som har en ANDT-L strategi där L:et (läkemedel) är det som skiljer Uppsala från andra län. Eftersom Uppsala län är ensamt om att ha en strategi som innefattar läkemedel (L) är det intressant att undersöka hur denna strategi har implementerats. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta mellan politik och praktik : En diskursiv analys av Länsstyrelsernas arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Ida Midnattssol; [2021]
  Nyckelord :prostitution; politics; legislation; gender; discourse; the County Administrative Board; WPR.; prostitution; politik; lagstiftning; genus; diskurs; Länsstyrelsen; WPR.;

  Sammanfattning : Background: Since Sweden was the first country to adopt a legislation on prostitution criminalizing the buyer but not the seller, the Swedish prostitution politics has been internationally disseminated. The legislation has been motivated by a gender equality discourse with the goal to protect women from gender-based abuse by sex buying men. LÄS MER

 4. 4. Optimala- och miniminivåer för belysningsstyrkan i anläggningar med produktionshöns

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emma Brodin; Janni Johnsson; [2021]
  Nyckelord :illuminance; light intensity; production hens; laying hens; animal welfare; hens for breeding; animal health inspections.; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Factory produced chicken meat has the lowest climate impact and domesticated poultry, (Gallus gallus), is the world's most commonly bred animal. In Sweden the production of poultry is increasing, also the size of an average facility with chickens is increasing. LÄS MER

 5. 5. Cascading Effects of Floods – An evaluation of the flood risk maps and management plans produced by the County Administrative Boards

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Frida Kronquist; [2021]
  Nyckelord :Vital societal function; flood; EU Floods Directive; Sweden; Ordinance of Flood Risk; cascading effects; indirect consequences; County Administrative Board.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flood is the most common natural disaster globally, affecting human health and assets. The work with the Swedish ordinance of flood risk is connected to the sustainment of vital societal functions. LÄS MER