Sökning: "the FAE model"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden the FAE model.

  1. 1. Ledarskap på distans - En kvalitativ studie om hur konsulten uppfattar att ledarskap på distans kan påverka trivsel i ett teknikkonsultbolag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Ellen Karlsson; Lisa Enerholm; [2020-09-02]
    Nyckelord :Distant leadership; leadership; consultant; comfort; the FAE model;

    Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate distant leadership and how this factorcan have an impact on a consultant's comfort when on an assignment at another geographicallocation. The study also aimed to present suggestions for how the organizationcan work to improve the distant leadership in order to promote the comfort of the consultant. LÄS MER

  2. 2. Prediktion av översvämningsrisken vid vägar - En undersökning av två översvämningar i Östersunds kommun 2008.

    Kandidat-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik; KTH/Mark- och vattenteknik

    Författare :Emil Davidsson; Erik Persson; [2015]
    Nyckelord :GIS; Physical Catchment Descriptors; Probability of flood hazards; Road hydrology; GIS; Fysikaliska avrinningsområdesegenskaper; Kartering av översvämningsrisk; Väghydrologi;

    Sammanfattning : Pågående klimatförändringar med påföljande ökad nederbörd ger förhöjd risk för översvämningar. Det är därför viktigt att kunna göra förutsägelser för var översvämning riskerar att ske. LÄS MER

  3. 3. Economic Diversification in The United Arab Emirates : Is the economy leaving its oil dependency?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/Högskolan i JönköpingIHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

    Författare :Jonas Zemoi; Gabriel Cardona Cervantes; [2009]
    Nyckelord :OPEC; Diversification; Solow Growth Model; Dutch Disease; Resource Curse; Elasticity; OPEC; Differentiering; Solows tillväxtmodel; Holländska sjukan; Resursförbannelsen; Elasticitet;

    Sammanfattning : As the public becomes more concerned with the natural environment, one of the major topics discussed is the oil. Since there is no true source of knowledge how long the oil can continue to be extracted, it is interesting to know how long the world can benefit from such as scarce resource. LÄS MER