Sökning: "the Postoperative Recovery Profile PRP"

Hittade 1 uppsats innehållade orden the Postoperative Recovery Profile PRP.

  1. 1. Hjärttransplanterade personers skattade postoperativa återhämtning – en prospektiv studie

    Magister-uppsats,

    Författare :Ellen Berntsson; Lizett Ljungqvist; [2023-03-31]
    Nyckelord :Hjärttransplantation; postoperativ återhämtning; the Postoperative Recovery Profile PRP ; kvantitativ;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hjärttransplantation är idag en etablerad behandling med goda resultat och med en ett-årsöverlevnad på 96 procent. De hjärttransplanterade personerna får en bättre livskvalitet än innan transplantationen. LÄS MER