Sökning: "the Reformation in Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden the Reformation in Sweden.

 1. 1. The use-value system and deregulation : A study about the January agreement and the reform proposition effect on the rental market

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Axel Bjöörn; Adam Croce; [2019]
  Nyckelord :Rental market; January agreement; Deregulation; Hyresmarknad; Januariavtalet; Fri hyressättning;

  Sammanfattning : Bostadspolitiken har länge varit en het fråga i samhället. Att det är svårt att få ett boende i form av ett förstahandskontrakt i Sveriges storstadsregioner har nog ingen missat. LÄS MER

 2. 2. The prospect of Peer-to-Peer (P2P) Energy Trading in microgrids: two Swedish cases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Nayma Akther Jahan; [2019]
  Nyckelord :P2P energy trading; energy transition; microgrid; flexibility; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Peer-to-Peer (P2P) energy trading in microgrids is an innovative solution to local energy problems where consumers produce and sell their energy to their neighbours. The idea of a microgrid-based local energy trading enables decentralised energy system and strengthens consumers' participation. LÄS MER

 3. 3. Tills döden skiljer oss åt - En komparativ studie av den efterlevande makens arvsrättsliga skydd i svensk och finsk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emmie Sumelius; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; family law; komparativ rätt; comparative law; arvsrätt; successionsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Makes arvsrätt infördes i Sverige år 1988 i samband med en större reform på både äktenskapsrättens och arvsrättens område. Den tidigare arvsrättens utformning ansågs vara grundad på en föråldrad syn på både familjen och samhället, och det var dags för en förnyelse. LÄS MER

 4. 4. "Mine lands blodh till tienst". En undersökning av Andreas Servius' bönbok "Någre Christilige och Catholische böner" av år 1593, med särskild hänsyn till dess förlagor, innehåll och funktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Fredrik Norberg; [2018]
  Nyckelord :prayer books; Catholic spirituality; Jesuit spirituality; Jesuits; spiritual perfection; the Reformation in Sweden; the Catholic Reformation.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to present and analyse the Swedish sixteenth-century Catholic priest Andreas Servius’ prayer book Någre Christilige och Catholische böner printed in the Silesian city of Neisse year 1593. The general questions of the study are: which where the main sources of the prayers found in this prayer book? What characteristics typical for the period’s piety can be found in it? And above all: what does this tell us about the purpose and the function of the prayer book, in the ordinary life of its users as well as in the greater historical context in which it was written? The author Andreas Servius states in his preface that the prayers of the book have been “collected” and “swedicised” (i. LÄS MER

 5. 5. Våld i Strängnäs stads tänkebok 1590-1599 : Våldsmål i Strängnäs rådstuga under 1590-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Carina Junhager; [2018]
  Nyckelord :Strängnäs; tänkeböcker; våld;

  Sammanfattning : The Middle Ages and the 1600th century is often portrayed as a dark time in history, associated with violence and death. That has led to the common conclusion that it was a time when people, usually men, used violence to solve disputes and that it often led to manslaughter. LÄS MER