Sökning: "the September 11 attacks"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden the September 11 attacks.

 1. 1. Rätten till självförsvar mot icke-statliga aktörer: En utredning av rättsläget och granskning av om en sådan rätt bör erkännas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Gunnervall; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; självförsvar; icke-statlig aktör; FN-stadgan; public international law; self-defence; non-state actor; UN Charter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan kring huruvida det finns en rätt till självförsvar mot icke-statliga aktörer på en annan stats territorium. Vidare utreds om en sådan rätt till självförsvar bör erkännas utifrån artikel 51 i FN-stadgans utformning, funktion och syfte. LÄS MER

 2. 2. Politisk kommunikation genom film : En studie kring hur den realpolitiska agendan speglas i den moderna spelfilmen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Staffan Enting; [2017]
  Nyckelord :Political Communication; Film Studies; Politics and Film; Conception; Villains; Propaganda; Media Politics; Media Culture; Film Analysis; Action movies; Box Office; Politisk kommunikation; filmvetenskap; politik och film; gestaltning; skurkgestaltning; propaganda; politisering; mediabild; mediakultur; filmanalys; actionfilm; box office.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the correlation between contemporary political agenda and film themes, how and if the antagonists’ behavior is depicted in relation to whom the political opponent was at the time of the making of the film. The literature is concurrent: movies are used to spread norms and political messages. LÄS MER

 3. 3. The Just War Tradition and the War on Terror : A Discourse Analysis of the American response to September 11, 2001

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elise Östevik; [2017]
  Nyckelord :Just War Tradition; War on Terror; Discourse Analysis; United States;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to assess the applicability of the Just War Tradition to a declaration of war on terrorism. The specific content that the paper will be analysing is the U.S. decision to declare war on terror in the aftermath of the 9/11 attacks. LÄS MER

 4. 4. Galula och Al-Anbar – är en dåtida teori användbar i ett nutida uppror?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Arvid Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Upprorsbekämpning; Galula; Irak; Al-Anbar; irreguljär krigföring;

  Sammanfattning : After the terrorist attacks in the United States on September 11, 2001, and the war in Iraq and Afghanistan that followed, the debate about counterinsurgency (COIN) has once again been stirred up. Some researchers claim that the old proven theories and methods of successful COIN are still relevant. LÄS MER

 5. 5. Europa och terrorism : - En analys av EU:s effektivisering av antiterrorism-politik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nathalie Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Europa terrorism;

  Sammanfattning : EU has experienced several terrorist attacks since the 1990’s, but now today is facing terrorism on a higher problem level. Terrorism threatens the European fundamental rights that EU is based upon, when it comes to safety for human rights. Its outcome terrorism grows and evolves it becomes harder to stop and predict. LÄS MER