Sökning: "the UN convention on the right of the child article 12"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden the UN convention on the right of the child article 12.

 1. 1. Barnkonventionen och LSS - En analys av hur barnkonventionen implementerats i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Johannesson; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; förvaltningsrätt; socialrätt; barnkonventionen; LSS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The UN Convention on the Rights of the Child was adopted by the UN General Assembly on November 20, 1989, and ratified by Sweden in 1990. Since then, Sweden has been bound by international law to comply with the Convention. The Convention on the Rights of the Child is built around four guiding principles. LÄS MER

 2. 2. Barnkonventionen och förskolors likabehandlingsplaner : En kvalitativ studie om de fyra huvudprinciperna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Robach; Éponine Sandkvist; [2021]
  Nyckelord :Children’s rights; early childhood education; UN convention on the rights of the child; Swedish preschools;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how the UN Convention on the Rights of the Child is incorporated in theplans for equal treatment in Swedish preschools. The four main principles in the convention, including articles2, 3, 6 and 12 make the lens through which the analysis is conducted. LÄS MER

 3. 3. Offentliga arkiv och barns rättigheter : Svenska arkivinstitutioners syn på barnkonventionen, tillgänglighet och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Emma Ahlerup; [2021]
  Nyckelord :Public archives; Swedish archives; United Nations Convention on the Rights of the Child; the CRC; accessibility; participation; Harry Shier’s Pathways to Participation Model.; Offentliga arkiv; svenska arkiv; Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter; barnkonventionen; tillgänglighet; delaktighet; Harry Shiers delaktighetsmodell.;

  Sammanfattning : The study examines the perception of the UN Convention on the Rights of the Child, children's participation and the accessibility for children, within public archival institutions. The notion of participation is linked to the Convention’s Article 12: respect for the views of the child, whilst accessibility is associated with Article 31: the right to leisure, play and culture. LÄS MER

 4. 4. Barnidrott på vuxnas villkor : En undersökning av tillgänglighet till demokratiska processer för barn inom idrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Klas Lindskog; Elin Olsson; [2020]
  Nyckelord :democracy; sport; sports clubs; United nations convention on the rights of the child; Barnkonventionen; demokrati; idrott; idrottsföreningar;

  Sammanfattning : The UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) was adopted in 1989 and became a current topic again when the Swedish government incorporated it into Swedish law on the 1st of January 2020. UNCRC contains 54 articles and one of them is article 12, which states that all children have the right to express their views on any issue that concerns them. LÄS MER

 5. 5. Att höra ett barn : Ett rättsvetenskapligt arbete om barnets vilja i vårdnadsrelaterade tvister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natalina Nassar; [2019]
  Nyckelord :barn vårdnad vilja processrätt familjerätt bästa vårdnadsrätt;

  Sammanfattning : In accordance with UN Convention on the Rights of the Child, the Swedish paternal law stipulates that the best interests of a child should be decisive in all decisions regarding custody. In order to determine what the best interests for the child is, an overall evaluation must take place, where statutory circumstanc- es and the child's own will should be regarded. LÄS MER