Sökning: "the convention on the rights of the child"

Visar resultat 1 - 5 av 608 uppsatser innehållade orden the convention on the rights of the child.

 1. 1. Barns rätt till skydd och barns rätt till delaktighet - (o)förenliga rättigheter? En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares beskrivningar av att arbeta med barn och ungas delaktighet vid LVU-ärenden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Rebecca Sylten; [2022-02-08]
  Nyckelord :children’s participation; ; article 12 of the convention on the Rights of the child; compulsory care; care of young people special provision act; child perspective; children’s perspective; social worker perspective;

  Sammanfattning : Several investigations and reports show that Swedish social services do not sufficiently provide children’s and young people’s right to participation in cases of care of young people (special provision) act. The aim of this study was to explore how, if at all, social workers working with children and young people in Western Sweden describe themselves working with children’s participations in cases of care of young people (special provision) act. LÄS MER

 2. 2. “THE BEST INTEREST PRINCIPLE” - A qualitative study on the interpretation of “the child’s best interest” by the European Court of Human Rights and national states

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Sandgren; [2022-01-31]
  Nyckelord :European Court of Human Rights; best interest principle; Article 3; Convention on the Rights of the Child; Europe; threefold concept; positive obligations; national courts;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse Article 3, commonly known as “the best interest principle”, from the Convention on the rights of the child (CRC) in European courts. The European Court of Human Right (ECtHR) is the main court of human rights in Europe and the CRC is one of many conventions that falls under their jurisdiction. LÄS MER

 3. 3. Barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd : En intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Md Rasheduzzaman Bappy; [2022]
  Nyckelord :child perspective; social worker; social assistance; street-level bureaucracy; discretion; barnperspektiv; socialsekreterare; ekonomiskt bistånd; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The following study aims to study how social workers in the processing of social assistance relate to child perspective after the incorporation of the Convention on the Rights of the Child. It has been also examined how organizational guidelines and rules affect the processing of social assistance. LÄS MER

 4. 4. Barns och ungas delaktighet i fysiskplanering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Maja Ivansson; Jonna Ramhult; [2022]
  Nyckelord :Children s perspective; Urban planning; Convention on the Rights of the Child; Child perspective; Participation; Barnperspektiv; Stadsplanering; Barnkonventionen; Fysisk planering; Delaktighet;

  Sammanfattning : En grupp som har svårt att påverka i samhället är barn. Sedan barnkonventionen blev lag 2020har detta kommit att prägla den svenska stadsplaneringen, då lagen säger att barn ska varadelaktiga i beslut som rör dem. LÄS MER

 5. 5. Barnkonventionen – en väg till ettförändrat handlingsutrymme? : En studie om socialsekreterares nyförvärvadehandlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Claudia Svikovic; Alexandra Morand; [2022]
  Nyckelord :change; convention on the right of the child; decision; discretion; financial assistance; organization; profession; resource; social work; barnkonventionen; beslut; ekonomiskt bistånd; förändring; handlingsutrymme; organisation; profession; resurser; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete kommer att behandla problemet barnfattigdom, vi kommer att belysa problemet genom att se på hur barnkonventionen format beslutsfattandet av ekonomiskt bistånd. Syftet med uppsatsen är titta på hur socialsekreterares handlingsutrymme har formats sedan barnkonventionen blivit svensk lag 1 januari 2020. LÄS MER