Sökning: "the dialogical function"

Hittade 1 uppsats innehållade orden the dialogical function.

  1. 1. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

    Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
    Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

    Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER