Sökning: "the diode"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden the diode.

 1. 1. Intermediate layer contacts for tandem solar cells based on ALD SnO2

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Georgia Iona; [2021]
  Nyckelord :Ald; SnO2; tandem cell; solar cell; IML; intermediate layer;

  Sammanfattning : In this project, samples with a metal/semiconductor/metal structure were fabricated and investigated with the potential application as the interconnecting layer of a tandem solar cell in mind. Degenerately doped p-Si and n-Si were used as bottom (metal like) contacts, as Si represents one of the most common materials for the bottom cell of tandem devices. LÄS MER

 2. 2. High temperature tribological evaluation of a self-lubricating laser cladding with and without external solid lubricant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Cecilia Nemeth; [2020]
  Nyckelord :high temperature tribology; hot metal forming of aluminium; self-lubricating laser cladding; external solid lubricant;

  Sammanfattning : The purpose of the project work was to build knowledge of the tribological behaviour of self-lubricating laser cladding, with and without external solid lubricant during conditions relevant for hot metal forming of aluminium. The materials used during the project were plates coated with a Ni-based self-lubricating clad and a reference sample of work tool steel. LÄS MER

 3. 3. Produktutveckling för behandling av artros i hemsjukvården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Eva Nilssson; [2020]
  Nyckelord :Artros; produktutveckling;

  Sammanfattning : Artros är en av de största folksjukdomarna, och det drabbar 25% av befolkningen i Sverige som är över 55 år. Trots att artros är en vanlig sjukdom så är den på många sätt förbisedd, i förhållande till hur många som lider av artros och vad den kostar individer och samhället. LÄS MER

 4. 4. Lighting Evaluation and Design for the Stockholm Metro System Based on Current Models for Non-visual Responses

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Tong Liu; [2020]
  Nyckelord :Non-visual Effects; Circadian Lighting; Equivalent Melanopic Lux EML ; Circadian Stimulus CS ; Melanopic Equivalent Daylight Illuminance M-EDI ; Stockholm Metro System; Light-Emitting Diode LED ;

  Sammanfattning : Light has a wide and profound non-visual impact on the human body. It is related to the suppression or synthesis of a hormone called melatonin which regulates the human circadian clock. In Nordic countries like Sweden, lack of natural light in winter may lead to negative health effects such as circadian disorders or depression. LÄS MER

 5. 5. Achieving Optimal Alignments of IR Source and Detector in Waveguide Based Gas Sensor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Sefik Güler; Agbai Randolph Agwu; [2020]
  Nyckelord :Non-dispersive infrared technology; microelectromechanical systems; infrared light; electromagnetic spectrum; gas sensor; light emitting diode; photodiode detector; Icke-dispersiv infraröd teknologi; mikroelektromekaniska system; infrarött ljus; elektromagnetiskt spektrum; gassensor; lysdiod; fotodioddetektor;

  Sammanfattning : I takt med att tekniken för mikroelektromekaniska system utvecklas uppkommer det nya områden för tillämpning. Ett område är inom gassensorer där icke-dispersiv infraröd strålning används genom att mäta absorptionen hos olika gaser för att bestämma mängden av en specifik gas i luften. LÄS MER