Sökning: "the field of insurance"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden the field of insurance.

 1. 1. Evaluation of the Variance in the Premium Provision Estimate : Handling Inhomogeneous and Decreasing Risk in Premium Provision Purposes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Eric Egelius; Anna Methander; [2021]
  Nyckelord :Premium Provision; Reserves; Insurance; Claim Frequency; Inhomogeneous Risk; Claim Severity; Hidden Fault; Title Transfer Insurance; Premiereserv; Reserv; Försäkring; Skadefrekvens; Inhomogen Risk; Skadekostnad; Dolda Fel; Säljaransvarsförsäkring;

  Sammanfattning : The costs related to events of losses within non-life insurance are stochastic and a prerequisite of running a successful insurance business is to predict risks and future costs. From both a business- and regulatory perspective, it is of high interest to have a genuine understanding of the precision and the sensitivity of the estimated costs and future risks. LÄS MER

 2. 2. Credit Rating Downgrades Amongst Commercial Real Estate Companies on the Swedish Corporate Bond Market : To BBB or not to BBB

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Björn Uggla; Carl Nielsen; [2021]
  Nyckelord :Credit Rating Downgrade; Corporate Bonds; Commercial Real Estate; Capital Market Financing; Nedgraderingar av kreditbetyg; företagsobligationer; kapitalmarknadsfinansiering; kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : In the last decade, Swedish commercial real estate companies have increased their presence on thecorporate bond market significantly. The real estate companies now account for the majority ofoutstanding bonds and the trend appears to continue. LÄS MER

 3. 3. Chefers upplevelser av verksamma faktorer i den arbetslivsinriktade rehabiliteringsförsäkringen ”ComeBack med Samtalsstöd” : – En tematisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Tove Dunder; Patrik Dunder; [2020]
  Nyckelord :work-oriented rehabilitation; the experience of managers; sick leave; mental illness; thematic analysis; arbetslivsinriktad rehabilitering; chefers upplevelser; sjukskrivning; psykisk ohälsa; tematisk analys;

  Sammanfattning : Sammanfattning Arbetslivsinriktad rehabilitering utgör ett ämnesområde vars kunskapsfält är tämligen outforskat, detta trots att antalet sjukskrivningar i Sverige följer en uppåtgående trend. Det saknas studier där man undersökt arbetsgivares/chefers syn på möjliga framgångsfaktorer, av vilken anledning förevarande studie genomförts. LÄS MER

 4. 4. Varför halkar vi efter? – Dagens tillämpning av delningsekonomi inom fastighetsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Thi Xuan Loi Dang; Samuel Huntley; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; underutnyttjade resurser; samlokalisering; samnyttjande; kommersiella fastigheter; multifunktionella byggnader; coworking; flexibilitet; befintliga byggnader; Sharing economy; underutilized resources; co-location; shared-use; commercial real estate; multifunctional buildings; flexibility; existing buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to research the current status of shared space use. Furthermore, this thesis also aimed to investigate the potential and challenges related to sharing economy in the real estate sector. The thesis focused mainly on existing buildings in Sweden. The aim was to answer the following two research questions: 1. LÄS MER

 5. 5. Inte bara en dans på rosor? : En kvalitativ studie om finansiell kunnighets påverkan på förståelsen samt uppfattningen av värdet hos försäkringar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Vincent Bröms; Erik Wallenbrand; [2020]
  Nyckelord :Financial literacy; value; risk; behavior; the field of insurance; Finansiell kunnighet; värde; risk; beteende; försäkringsfältet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom försäkringsfältet tycks endast ytligt ha undersökt vad finansiell kunnighet har för påverkan för hur produkterna förstås och uppfattas. De få studier som har dragit paralleller mellan dessa ämnen har i huvudsak genomfört studier på ett kvantitativt plan, där en mer djupgående förståelse därmed begränsats av studiernas konstruktion. LÄS MER