Sökning: "the hundred languages"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden the hundred languages.

 1. 1. Vad är undervisning i förskolan? : En kvalitativ studie av hur begreppet undervisning tolkas och används i förskolans praktik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Hargeström; Lina Gabriella Chamoun; [2019]
  Nyckelord :Teaching; Learning; Care; Development; Preschool; Preschool teachers; Undervisning; lärande; omsorg; utveckling; förskola; förskollärarna;

  Sammanfattning : The term teaching became a part of the Swedish curriculum in 2018. The term was supposed to contribute a new understanding for teaching in preschools. The curriculum says that teaching should cover both care, development and learning and that these should become a whole. LÄS MER

 2. 2. Miljön och materialets betydelse när sex Reggio Emiliaförskolor presenterar sin verksamhet : En retorisk analys av sex förskolors hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Sundqvist; Jessica Näslund; [2019]
  Nyckelord :Reggio Emilia; rhetoric; rhetorical text analysis; the environment as the third pedagogue; the competent child; the hundred languages; ethos; pathos; logos.; Reggio Emilia; retorik; retorisk textanalys; miljön som den tredje pedagogen; det kompetenta barnet; de hundra språken; ethos; pathos; logos.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to conduct a qualitative rhetorical analysis of websites where Reggio Emilia-inspired preschools present their pedagogy to gain increased knowledge of the content that is written, focusing on the environment and materials. The environment is important in the Reggio Emilia pedagogy and they are convinced that the environment is of great importance for children's play, interaction, and upbringing into a democratic society. LÄS MER

 3. 3. A comprehensive summary and categorization of physical quantity libraries

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Oscar Bennich-Björkman; [2018]
  Nyckelord :physical quantities; libraries; summary; overview; units of measurement; open-source;

  Sammanfattning : In scientific applications, physical quantities and units of measurement are used regularly. If the inherent incompatibility between these different units is not handled properly it can lead to major, and sometimes catastrophic, problems. LÄS MER

 4. 4. Big Data Types : Internally Parallel in an Actor Language

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Josef Hansson Karakoca; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Around year 2005 the hardware industry hit a power wall. It was no longer possible to drastically increasing computer performance through decreasing the transistors' size or increasing the clock-speed of the CPU. To ensure future development multi-core processors became the way to go. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors läsning under trehundra år

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Martina Nobel; [2017]
  Nyckelord :book history; bokhistoria; läsesällskap; 1700; 1800; 1900; kvinnor; romaner; böcker; läsesalong; läsning; samhällsklass; historia; litteratur; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Med denna uppsats hoppas jag kunna bidra till ökad kunskap om kvinnors läsning under 1700-, 1800- och 1900-talen. Jag har undersökt varför och på vilket sätt som kvinnors läsning skiljer sig åt när det kommer till läsning av romaner samt hur kvinnor har läst och fått tag på böcker under historiens gång. LÄS MER