Sökning: "the influence ladder"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden the influence ladder.

 1. 1. Föräldrainflytandets komplexitet : Sex föräldrars upplevelser av reellt föräldrainflytande vad gäller barns vila på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hansen; Therese Johansson; [2021]
  Nyckelord :Parental influence; influence; preschool; the influence ladder; information; participation; influence; consultation; decision making; rest; values; democracy.; Föräldrainflytande; inflytande; förskola; inflytandetrappan; information; deltagande; påverkan; samråd; beslutsfattande; vila; värdegrund; demokrati.;

  Sammanfattning : Föräldrainflytande är ett komplext begrepp och en viktig del i förskolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnet samt känner sitt barn allra bäst. LÄS MER

 2. 2. Barnets röst - vår väg till framtiden : En kvalitativ studie om barns delaktighet i barnavårdsutredningar utifrån socialsekreterarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Zara Borg; Amanda Dudas; [2021]
  Nyckelord :Social services; Convention on the Rights of the Child CRC ; Children s participation; Contextual conditions; Organization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children's participation - the way to the future. A qualitative study about children's participation in child care investigations The purpose of our study was to investigate how social workers work with children's participation in child care investigations within the social services. LÄS MER

 3. 3. Stadsplaneringens Pussel : En kvalitativ fallstudie om medborgardeltagandets betydelse vid planeringen av Hammarby stadsdel utifrån politiker, tjänstemän samt medborgarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustaf Renström; Emma Isosalo Jansson; [2020]
  Nyckelord :Citizen participation; Communication; dialog; densification; urban planning; Dialog; fysisk planering; kommunikation; medborgardeltagande; samråd; medborgardialog;

  Sammanfattning : This case study seeks to examine citizen participation in urban planning by closely examining The purpose of this case study is to examine how citizen participation has worked in the planned construction project on Hammarby in Västerås and the effects the citizen participation has had. The theoretical framework of the study is rational and collaborative planning theory and a combination of Arnstein’s ladder of citizen participation and SKR’s participation stair. LÄS MER

 4. 4. Study of a vertical slot fish ladder : Evaluation of flow dynamics through a standardized bypass and the effect of predesigned roughness elements

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Iñigo Revilla; Laia Pons; [2020]
  Nyckelord :Vertical slot fishway; roughness element; pattern; slope; velocity; turbulence; Fluent;

  Sammanfattning : Migrating freshwater fish population has been significantly declined, mostly by the obstruction of their migratory routes by hydropower dams. To diminish such impacts, fish ladders have been developed to facilitate the passage of migrating fish. LÄS MER

 5. 5. Medborgardialog vid kollektivtrafikplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Matilda Sandqvist; Irma Sjölin; [2020]
  Nyckelord :Medborgardialog; samråd; kollektivtrafikplanering; Arnsteins stege; medborgarinflytande; public participation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För många människor är kollektivtrafik avgörande för en fungerande vardag. Att planera för kollektivtrafik är komplicerat och måste ta hänsyn till många olika aspekter. Denna rapport syftar till att undersöka en av dessa, medborgardialog vid planeringen av kollektivtrafiken. LÄS MER