Sökning: "the life-world"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade orden the life-world.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom : - Ett liv i berg och dalbana

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Rachel Manning; Frida Håkansson; [2019]
  Nyckelord :bipolär sjukdom; kvalitativ; kvinnor; livsvärld; patografier; personcentrerad omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : The aim is to highlight women's experience of living with bipolar disorder. Mental health is one of Sweden's largest public health problems and women are more often affected. Bipolar disorder is chronic and involves commuting in different forests in the form of mania and depression. LÄS MER

 2. 2. Jag kan också berätta vad jag vill! : De yngsta förskolebarnens kommunikation i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Erika Ångman; [2018]
  Nyckelord :Communication; phenomenologic life-world; the youngest pre-school children; play; Kommunikation; fenomenologisk livsvärld; de yngsta förskolebarnen; lek;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to increase the understanding of how the youngest pre-school children communicate during play. The research method chosen is observation since it is the most suitable for this study.  The result shows that the youngest pre-school children communicate in different ways during play. LÄS MER

 3. 3. Vad gör mig motiverad? : En självstudie om motivation i övningsrummet i fenomenologins anda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; practice; factors; phenomenology; life-world perspective and logbook; Motivation; övning; faktorer; fenomenologi; livsvärldsperspektivet och loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vilka motivationsfaktorer som kan ha påverkan på min övning.Studien utgår från livsvärldsperspektivet och den valda observationsmetoden är loggboksskrivande. LÄS MER

 4. 4. Må bättre – sjung bättre! : En självstudie om huruvida yoga kan bidra till ett mer gynnsamt sångutövande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sandra Cardinal Dal; [2018]
  Nyckelord :breathing; stress; yoga; singing; phenomenology; lifeworld; logbook; andning; stress; yoga; sång; fenomenologi; livsvärld; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande självstudie har varit att undersöka huruvida yoga kan hjälpa mig att få ordning på min oregelbundna bröstkorgsandning samt om en förbättrad viloandning skulle kunna underlätta andningen i mitt sångutövande. Studien genomsyras av ett fenomenologiskt perspektiv med livsvärldsteorin och kroppens fenomenologi som grund. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i förskolan - En nyhet eller bara icke-begrepsligad verklighet? : En intervjustudie om hur sex förskollärare upplever undervisningsbegreppet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Education in preschool; preschool-teachers; experience; life-world; phenomenology; Undervisning i förskolan; förskollärare; upplevelse; livsvärldar; fenomenologi;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att undersöka hur förskollärare upplever undervisningsbegreppet i förskolan. För att undersöka detta har data samlats in med hjälp av semi-/halvstrukturerade intervjuer med sex förskollärare samt analyserats utifrån kvalitativ analys. LÄS MER