Sökning: "the medina"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden the medina.

 1. 1. Real-time Human Detection using Convolutional Neural Networks with FMCW RADAR RGB data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Phan; Rogelio Medina; [2022]
  Nyckelord :Human Detection; Machine Learning; Convolutional Neural Networks; YOLO; FMCW Radar; Human Detection Evaluation; Människodetektering; Maskininlärning; Neurala faltningsnät; Djupa faltningsnät; YOLO; FMCW Radar; Utvärdering;

  Sammanfattning : Machine learning has been employed in the automotive industry together with cameras to detect objects in surround sensing technology. You Only Look Once is a state-of-the-art object detection algorithm especially suitable for real-time applications due to its speed and relatively high accuracy compared to competing methods. LÄS MER

 2. 2. Testimonial Credibility Excess (and Deficit), from the perspective of a Character-Based Approach

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för teoretisk filosofi

  Författare :Michael Ulvmar; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract In this philosophical essay Fricker’s stipulation that the primary characterization of testimonial injustice is a matter of credibility deficit and not credibility excess, will be called into question from the perspective of a view I have named the character- based approach (CBA). In the debate I will draw heavily on Medina´s proportional view of epistemic injustice. LÄS MER

 3. 3. ”Jag var så insatt i att vara normal. Att vara så normal jag bara kunde.” : En fenomenologisk studie om hur kvinnors autism ser ut i skolvärlden utifrån lärares samt kvinnor med autisms perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sandra Petersson Medina; [2021]
  Nyckelord :special education; gender theories; teachers; women; qualitative interviews; autism; phenomenology; specialpedagogik; genusteorier; lärare; kvinnor; kvalitativa intervjuer; autism; fenomenologi;

  Sammanfattning : This study aimed to examine how women’s autism (ASD) is experienced in relation to education through the perceptions of both women with ASD and teachers. Previous research shows that women with ASD are diagnosed later than would have been necessary. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering i grundskolans yngre år F-3 – en kunskapsöversikt om effekterna av digitala verktyg i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Krenare Shala; Medina Saadat; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad forskningen säger kring tillämpandet av digitala verktyg i de samhällsorienterande ämnena F-3, vilken verkan de digitala verktygen för med sig i SO-undervisningen för både lärare och elever samt hur man som lärare kan använda det på ett givande sätt. I olika databaser har vi har funnit relevant forskning i form av artiklar, avhandlingar och böcker. LÄS MER

 5. 5. Miljöutmaningar inom den taktiska inköpsprocessen : En fallstudie hos AMB Industri AB med bidrag från tre andra företag inom medicinteknik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellinor Svensson; Medina Kuburas; [2021]
  Nyckelord :Medicintekniska produkter; inköpsprocess; grön inköpsprocess; taktiska inköpsprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är det betydelsefullt för kunder att ett företag fokuserar på miljöaspekter, inte bara på den ekonomiska vinsten. AMB, som tillverkar medicintekniska produkter har några miljöutmaningar. LÄS MER