Sökning: "the municipal cadastral authorities"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden the municipal cadastral authorities.

 1. 1. Handläggningstider för fastighetsbildning : Påverkan på landsbygdsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Emelie Hansson; Lena Svensson; [2021]
  Nyckelord :Rural development; rural area; process time; cadastral surveying; development of society; property formation; cadastral procedure; the state cadastral authority; the municipal cadastral authorities; Landsbygdsutveckling; landsbygd; handläggningstid; lantmäteri; samhällsutveckling; fastighetsbildning; lantmäteriförrättning; SLM; KLM;

  Sammanfattning : Under en längre tid har handläggningstider avseende fastighetsbildning varit en utmaning för lantmäterimyndigheterna. I Förvaltningslagen anges att ärenden skall hanteras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med den pågående urbaniseringen har detta dock varit svårt att upprätthålla. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av plan- och bygglovsprocessen : för en smart och hållbar stadsutveckling

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sarah Bermoos Kaf; Frea Håkansson; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; hållbarhet; ekonomisk tillväxt; ekonomisk hållbarhet; hållbar stadsutveckling; smarta städer; kommunal tillväxt; smart stadsplanering; plan- och bygglovsprocess; digitalization; sustainability; economic growth; economic sustainability; sustainable urban development; smart cities; municipal growth; smart urban planning; planning and building permit process;

  Sammanfattning : Enligt Sveriges regering ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Boverket, Lantmäteriet och Myndigheten för digital förvaltning är tre av de myndigheter som på uppdrag av regeringen ska driva digitaliseringsarbetet i rätt riktning. LÄS MER

 3. 3. Anläggningsförrättningar av kommunalt förvaltade enskilda vägar : Väghållningens påverkan vid övergång från kommunal till enskild förvaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Robert Antman; Ivan Eriksson-Asp; [2020]
  Nyckelord :Private roads; Facility procedure; Road maintenance; Joint property management association; Municipality; Enskilda vägar; Anläggningsförrättning; Väghållning; Samfällighetsförening; Kommun;

  Sammanfattning : Denna studie utgör ett examensarbete på kandidatnivå vid Lantmätarprogrammet med ekonomisk/juridisk inriktning på Högskolan i Gävle.  Kommuner i Sverige förvaltar och bekostar väghållningen av enskilda vägar frivilligt, trots att det ansvaret egentligen ska vara ålagt fastighetsägarna. LÄS MER

 4. 4. Gemensamhetsanläggning med flera ändamål

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Olle Birlev; Robin Halvordsson; [2020]
  Nyckelord :Gemensamhetsanläggningar; samfällighetsföreningar;

  Sammanfattning : Behov som är gemensamma för flera fastigheter kan tillgodoses av en gemensamhetsanläggning. Den kan bestå av ett eller flera ändamål och förvaltas ofta av en samfällighetsförening. Syftet med studien är att undersöka både lagreglering och tillämpning av möjligheterna att bilda gemensamhetsanläggningar med flera ändamål. LÄS MER

 5. 5. Gemensamhetsanläggningar för VA : Drivkrafter och kostnader ur ett fastighetsägarperspektiv

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Helena Skeri; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Joint facilities (in Swedish ”Gemensamhetsanläggningar”) is a Swedish form of solution for water and/or wastewater systems where two or more homeowners together can form a mutual arrangement for their water and/or wastewater services. This is made possible by a cadastral procedure (in Swedish called ”förrättning”) from the cadastral authority (Lantmäteriet), where for example the suitability of each participating home of the joint facility is assessed according to Swedish facility law (anläggningslagen). LÄS MER