Sökning: "the social support theory."

Visar resultat 16 - 20 av 1332 uppsatser innehållade orden the social support theory..

 1. 16. Skogen brinner : Ett naturligt experiment på retrospektiv röstning efter skogsbränderna i Värmland 2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Max Blomberg; [2020]
  Nyckelord :Wildfires; Värmland; voting behavior; natural experiment; retrospective voting; The Social Democrats; multivariate OLS regression analysis with robust standard errors.;

  Sammanfattning : The wildfires of 2018 became one of the most extensive in Sweden’s modern history. The Värmland region was with its forested landscape and highly important forest industry one of the most affected regions in Mid-Sweden. The burnt area had a total range of over 600 square miles corresponding approximately 850 fully sized football fields. LÄS MER

 2. 17. Att drivas av passion – en välsignelse eller förbannelse? En sambandsstudie mellan passion, prestationsbaserad självkänsla, behovstillfredsställelse och meningsfullhet i livet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Stentorp; [2020]
  Nyckelord :The dualistic model of passion; Passion scale; competence-based self-esteem; self-determination theory; need satisfaction; meaning in life; burn-out; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the current study was to investigate, on the basis of the dualistic model of passion (DMP), whether harmonious (HP) and obsessive passion (OP) constitute two different sub-constructs, as well as investigate the relationship between passion, performance-based self-esteem, need satisfaction and meaningfulness in life. Data was collected through self-assessment forms and the statistical analyzes were based on 157 participants. LÄS MER

 3. 18. "De svåraste pedagogiska uppgifterna till de som har minst pedagogisk utbildning" : en kvalitativ studie om elevassistenten som specialpedagogisk insats

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Therese Lindbom; [2020]
  Nyckelord : a school for all ; effort; inclusion; individualized educational plan IEP ; special education; special educational needs; student assistant; Elevassistent; en skola för alla ; inkludering; särskilt stöd; specialpedagogik; åtgärdsprogram.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka stödinsatsen i form av elevassistent och hur insatsen kopplas till elevens behov av särskilt stöd. Studien bygger på tidigare forskning kring elevassistentens roll och funktion i arbetet med elever i behov av särskilt stöd och har en kvalitativ ansats där åtgärdsprogram har samlats in och bearbetats med hjälp av dokumentanalys som metod. LÄS MER

 4. 19. God intention men bristfällig kunskap - en kvalitativ intervjustudie om socionomers erfarenheter av att arbeta med unga transpersoner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Isabelle Wendt; [2020]
  Nyckelord :approach; education; knowledge; norm-critical perspective; queer theory; social work; transgender youths;

  Sammanfattning : Wendt, I. Good intention but insufficient knowledge. A qualitative interview study on social workers experiences of meeting young transgender people. Degree project in social work 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 20. Understanding the Changing Dynamics of Rural Development in Dolakha, Nepal

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Benjamin Pablo Jungblut; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Rural Development; Strategic Action Fields; Rural Advisory Services; Nepal; International Development Aid;

  Sammanfattning : There is ample debate around the conceptualizations of rural development as well as its implementation and impacts. Contemporary understandings underline the importance of social movements in social change, which has become a fundamental part of development. LÄS MER