Sökning: "the swedish companies act"

Visar resultat 1 - 5 av 706 uppsatser innehållade orden the swedish companies act.

 1. 1. House of waste : Implementing Disposable Products In Swedish Architecture

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Caroline Babamov; [2022]
  Nyckelord :Sustainable architecture; sweden; disposable products; implementing waste; methods;

  Sammanfattning : It is stated that Sweden is the leading country for the European Union when it comes to recycling and sorting. However, tonnes of waste are still being deposited to be incinerated instead of being reused or recycled. There are two reasons that are mentioned in this thesis. LÄS MER

 2. 2. Hållbara företags uthållighet under Covid-19-kraschen : En kvantitativ studie om hållbarhets värde vid obligatorisk rapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Fernum; Tim Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; ESG; Resilience; Stock market; Covid-19; Mandatory reporting; Hållbarhet; ESG; Uthållighet; Aktiemarknad; Covid-19; Obligatorisk rapportering;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin och efterföljande marknadskrasch skapar en unik möjlighet att analysera det finansiella värdet av hållbarhet. Denna studie undersöker uthållighet hos hållbara företag på den svenska aktiemarknaden under Covid-19-kraschen. LÄS MER

 3. 3. Samverkan mellan agilt tvärfunktionellt teamarbete och höga säkerhets- och kvalitetskrav hanterat av en sekventiellt arbetande grupp : En fallstudie hos polisens IT-avdelning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Hanna Skarp; [2022]
  Nyckelord :process management; process mapping; internal customers; customer satisfaction; ITIL; agile methods; business development; streamlining; total quality management; lean; processledning; processkartläggning; interna kunder; kundnöjdhet; ITIL; agila metoder; offentlig sektor; verksamhetsutveckling; effektivisering; flöde; leveransservice; hörnstensmodellen; lean;

  Sammanfattning : Den snabba teknikutvecklingen i samhället beskrivs ofta som den största förklaringen till agila principers snabba framväxt bland IT-organisationer under de senare åren. Agila arbetsmetoder går ofta ut på att arbetet planeras i kortare iterationer där leverantören kontinuerligt stämmer av kundkraven mellan sprintarna. LÄS MER

 4. 4. Den nya visselblåsarlagen - En arbetsrättslig analys utifrån ett visselblåsar- och arbetsgivarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Resare; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; visselblåsning; whistleblowing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har i EU införts ett direktiv som ska skydda personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, visselblåsardirektivet. Därmed var Sverige tvungen att införa en ny visselblåsarlag, som gäller parallellt med annan lagstiftning som kan ge skydd åt en visselblåsare. LÄS MER

 5. 5. CEO Compensation and the Relationship with Company Growth : An Analysis of Swedish Listed OMX Stockholm Companies

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Albin Nordlund; Mathias Pettersson Sango; [2022]
  Nyckelord :CEO; compensation; salary; bonus; other compensation; total compensation; growth; pension benefits; motivation theory; agency theory; financial performance measures; Hofstede s cultural dimensions; corporate governance; performance indicators; listed companies.;

  Sammanfattning : As time progresses and compensation increases for CEOs, the need for information will be required to debate whether it is rational for CEOs to receive more pay in various forms. According to agency theory, CEOs have an intrinsic need to act in their self-interests, while the shareholder requires value creation and implements various safeguards to ensure that the CEOs do what they are expected to do. LÄS MER