Sökning: "the ultimate responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden the ultimate responsibility.

 1. 1. Självbestämmande, medbestämmande, tvång - Vem bestämmer om barnets hälso- och sjukvård?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katja Åkerblom; [2019]
  Nyckelord :offentlig rätt; socialrätt; hälso- och sjukvårdsrätt; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning behandlar den komplexa relationen mellan barn, vårdnadshavare och samhälle när det kommer till barn i hälso- och sjukvården. I framställningen ställs frågan vem som egentligen bestämmer om barnets hälso- och sjukvård. LÄS MER

 2. 2. Hälsostatus hos katter på svenska äldreboenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ida Jonson; [2019]
  Nyckelord :feline; katt; terapi; äldreboende; hälsa; psykiskt; beteende; stress;

  Sammanfattning : Användning av terapidjur är vanligt förekommande inom äldrevården. Idag används katter som terapidjur inom både vård och omsorg för att ge mentalt och socialt stöd. Katt är ett av de vanligaste djuren som bor på äldreboenden och dess närvaro har visat sig bidra med stora hälsoeffekter hos de äldre som t.ex. LÄS MER

 3. 3. Det kommer aldrig hända mig.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Simon Borgqvist; Emelie Molin; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; substansbrukssyndrom; beroende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansbrukssyndrom är en sjukdomsdiagnos vars utveckling beror på biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Denna sjukdom drabbar även sjuksköterskor. Detta innebär en allvarlig personlig hälsorisk och en säkerhetsrisk i vården. Beroendesjukdomen påverkar sjuksköterskans relationer med anhöriga, kollegor och patienter. LÄS MER

 4. 4. Drogproblematikens vara eller icke vara i gymnasieskolan : En studie om två gymnasieskolors drogförebyggande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kenny Grönquist; Tobias Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Aim: The aim of the study is to investigate the problem of drugs that may exist in the school environment at upper secondary schools. Furthermore, there is an aim to investigate how school staff carry through with the drug preventive work. LÄS MER

 5. 5. ”En allergi kan man ju liksom dö utav…” : En kvalitativ studie om vårdnadshavares och pedagogers tankar om barn med födoämnesallergi i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Löjdkvist; Camilla Göthlin; [2018]
  Nyckelord :Cooperation - Inclusion - Treatment - Developmental Ecology - Food allergy; Samarbete – Inkludering – Bemötande – Utvecklingsekologi - Födoämnesallergi;

  Sammanfattning : "A preschool for all", as often referred to by politicians, means that preschool should be an activity that is inclusive and adapted to each child's individual needs, prerequisites and abilities. But how does it actually work with inclusion in practice? Our study aims at gaining insight into how caregivers of children with food allergies experience the treatment and inclusion of preschools in children with food allergy. LÄS MER