Sökning: "the urban norm"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden the urban norm.

 1. 1. Discussion of the gift-giving behavior in rural and urban area respectively: Empirical evidence in China

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yancheng Wang; [2020-07-10]
  Nyckelord :gift-giving; motive; altruism; reciprocity; social norm; China;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Landsbygdens roll i hållbar samhällsplanering : En kvalitativ studie om rurala och urbana hållbarhetsproblem och -lösningar i en svensk planeringskontext

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesscia Helldén; [2020]
  Nyckelord :Landsbygd; rural hållbarhet; diskurs; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Samhällsplanering har idag ett starkt fokus på hållbarhet, såväl ekologisk, ekonomisk som social. Idag bor hälften av världens befolkning i städer vilket skapar ett behov av att förstå hur hållbara städer kan utvecklas och planeras. LÄS MER

 3. 3. Friytor i en stad som förtätas

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Erika Lloyd; [2020]
  Nyckelord :Open space; Densification; Urban planning;

  Sammanfattning : Densification is well used in today’s city planning to meet the global urbanisation. Densification brings advantages for social, economic and ecologically sustainable development. However, it can also bring disadvantages, such as loss of open space. LÄS MER

 4. 4. Hållbar urban dagvattenhantering : exemplet Uppsala: problem, framtid och strategier

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Agnes Volter; [2020]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; klimatanpassning; skyfall; urban dagvattenhantering; blågrön-planering;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar behovet av en mer holistisk dagvattenhantering. Det synliggörs dels genom klimatförändringens effekter vilket innebär tätare och kraftigare nederbörd. Dels genom förtätningspolitiken och exploatering i städer som resulterar i fler hårdgjorda ytor och försvårar omhändertagandet av dagvatten. LÄS MER

 5. 5. Street Trees Across Culture and Climate : A Comparative Analysis of Density and Distribution

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Nicholas Smart; [2020]
  Nyckelord :street trees; legacy effects; urban greening; comparative analysis; globalization; urban history;

  Sammanfattning : The positive relationship between humans and nature is manifest in the urban greening movement, which has taken root in cities around the world. Street trees are an essential component of urban design and have emerged from a variety of historic legacies, both human and environmental. LÄS MER