Sökning: "the youngest children."

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden the youngest children..

 1. 1. “Det är lättare att tänka att en flicka är ett offer" : En kvalitativ vinjettstudie om professionellas syn på flickor som begår sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Louise Andersson; Mona Srour; [2020]
  Nyckelord :girls sexual abuse; child sexual abuse; professionals; attitudes; vignette study; gender; sexuality; norms; focus groups; flickors sexuella övergrepp; sexuella övergrepp mot barn; professionella; attityder; genus; sexualitet; normer; fokusgrupp; vinjettstudie;

  Sammanfattning : This study aims to examine professionals’ views of girls who commit sexual abuse in order to problematize norms and conceptions of gender and sexuality in the work with children and young people. In order to do this, we used a vignette study and combined it with focus groups interviews as a method to gather data. LÄS MER

 2. 2. Bibliotekspedagogik - vad är det? : en studie av hur pedagogik kan kopplas till barnbibliotekariers arbete med barn i åldrarna noll till sex år vid folkbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anna-Karin Tellgren; [2020]
  Nyckelord :Library; Information; Public libraries; Children s librarian; Pedagogy; Professionalism; LIS education; Formal learning; Informal learning; Preschool children; Sociocultural ideal-type; Constructivist ideal-type; Tacit knowledge; Bibliotek; Folkbibliotek; Biblioteks- och informationsvetenskap; Barnbibliotekarie; Pedagogik; Bibliotekspedagogik; Lärande; Formellt lärande; Informellt lärande; Barn; Små barn; Sociokulturell idealtyp; Konstruktivistisk idealtyp; Tyst kunskap; Professionsteori; Hermeneutik; Barnbibliotek; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In this master thesis I examine the conceptions that are found among children's librarians and course managers for courses in pedagogy at Swedish LIS education on how pedagogy can be linked to the children's librarian's role in working with children aged 0–6. As well as how pedagogy can be linked to the children's librarians' examples of working methods that they themselves do not link to pedagogy, but which I have been able to link to pedagogy in the analysis. LÄS MER

 3. 3. Man är inte starkare än sin svagaste länk : En studie om hur åtta rektorer och biträdande rektorer resonerar om en likvärdig utbildning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Andersson; Camilla Nygård; [2020]
  Nyckelord :Early Childhood Education and Care; ECEC; equity; equivalence; implementation; principal; assistant principal; municipal preschool; equal education; Förskola; yngre barns utbildning och omsorg; likvärdighet; likvärdig utbildning; förskoleimplementering; implementering; förskolerektor; biträdande förskolerektor; kommunal förskola; likvärdig förskola;

  Sammanfattning : Children have the by law regulated right to an equal education and they also have the right to equivalence in their education. Furthermore, it is also important that their education should lead to equity. Equal, equivalence and equity are different words used in the same context. LÄS MER

 4. 4. Bokstart och yrkesidentitet : En intervjustudie om barnbibliotekariers nya arbetsmetoder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Tillberg Aasa; [2019]
  Nyckelord :Bokstart; barnbibliotekarie; barnbiblioteket; yrkesidentitet; hembesök; samverkan; litteracitet; språkutveckling;

  Sammanfattning : With a special focus on the early intervention project Bookstart, this bachelor’s thesis poses questions about the professional identity of children's librarians, and whether it changes when the work field is moved from the public sphere if libraries to the domestic sphere of people’s homes. From a socio-cultural perspective, it is also investigated how collaboration with external partners has worked, and how this may have influenced librians within the Bookstart project and their professional identity. LÄS MER

 5. 5. Toddlaren och bilderboken : En studie om de yngsta barnens användande av bilderböcker i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Paulina Hogmalm; [2019]
  Nyckelord :picture books; spontaneous reading; toddlers; preschool; observations; bilderböcker; spontanläsning; toddlare; förskola; observationer;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka möjligheter de yngsta barnen i förskolan har att ta del av bilderböcker. Genom observationer har jag studerat barn på två olika avdelningar i spontana och planerade situationer. LÄS MER