Sökning: "thet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet thet.

 1. 1. Is attained height associated with overnutrition measures in adolescents? : A cross-sectional analysis of 15 years’ follow-up data in the Maternal and Infant Nutrition Interventions in Matlab (MINIMat) study in rural Bangladesh

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Thet Lynn; [2019]
  Nyckelord :nutrition; malnutrition; overnutrition; attained height; height; sitting height; BMI; adolescents; Bangladesh;

  Sammanfattning : Background: As overnutrition rises along with nutrition transition in low- and middle-income settings such as Bangladesh, evaluating metabolic risk factors using overnutrition measures in adolescents is important. Before doing such evaluation, a preliminary step should be taken to attest the independence of overnutrition measures from total height. LÄS MER

 2. 2. "Man måste bädda för att inte bli ifrågasatt" : En kvalitativ studie om hur bakslagseffekten verkar i en kvinnodominerad organisation när kvinnor avancerar i hierarkin.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Denise Gotvik; Malin Öström; [2018]
  Nyckelord :Backlash; female leaders; gender roles; female-dominated organizations and gendered organizations; Bakslagseffekten; kvinnliga ledare; könsroller; kvinnodominerade organisationer och könspräglade organisationer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur bakslagseffekten verkar inom en kvinnodominerad organisation när kvinnor avancerar i hierarkin. Metod: Vår studie antar en kvalitativ forskningsansats. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio kvinnliga chefer inom en kvinnodominerad organisation. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsutveckling i grundsärskolan : En studie om några pedagogers uppfattningar om hur de arbetar med utvecklingsstörda elevers kunskapsutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marita Blomqvist; [2015]
  Nyckelord :mentally retarded; compulsory school for children with intellectual disabilities; knowlwdge development; utvecklingsstörning; grundsärskolan; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : The intention of this study is to describe some pedagogue`s expectations of the strategies, methods and approach the work from when it comes whit mentally retarded pupils and how thet plan their education. The study is based on four half stuctured interviewswhit very experienced pedagogues that work in a compulsory school for children with intellectual disabilities. LÄS MER

 4. 4. Herrgårdshushåll i Västmanland. En studie av herrgårdshushåll och arbetsorganisation i Munktorp- och Rytterne socken 1705-1849.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Sanna Nyholt; [2013]
  Nyckelord :Manor; household strategies; organization of labour; Västmanlands County; nobility; bourgeois;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the domestic and work organization at the mansions located in the south of Västmanlands county years 1705-1849. The study takes into account the manors' size, ownership, owners' status and social changes. The study includes both large manors with noble owners and smaller manors with bourgeois owners. LÄS MER

 5. 5. Demokratiuppdraget i skolan Lärarnas tolkning av statliga styrdokument på en skola i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Irma Zuko; [2013]
  Nyckelord :Demokrati värdegrund; implementering; skolpolitiska mål.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper describes how four teachers from the same school translate democracy from the curriculum. The interviews describes how the teachers work with the curriculum and what kind of difficulties they confront in the meeting with the students and other teachers. LÄS MER