Sökning: "thought styles"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden thought styles.

 1. 1. “Kan bli för stramt och fyrkantigt” : En enkätstudie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbetet med konflikthantering i förskolan: tankestilars roll och påverkan kring hur relationer inramas och formuleras.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Sara Lundström; Anna Råberg; [2019]
  Nyckelord :communication; conflicts; conflict management; conflict management models; constructive; democracy; discourse; holistic; implementation; meaningful; preschool; social sustainability; thought styles; value base; value education; demokrati; diskurs; förskola; holistisk; implementering; kommunikation; konflikter; konflikthantering; konflikthanteringsmodeller; konstruktiv; meningsskapande; tankestilar; social hållbarhet; värdegrund; värdepedagogik;

  Sammanfattning : Konstruktiv hantering av konflikter kan bidra till lärandesituationer. Som en del i att synliggöra det vardagliga arbetet lyfter studien pedagogers erfarenheter och upplevelser kring konflikthanteringsarbetet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Vad anser gymnasieelever om olika undervisningsstilar i Idrott och hälsa? : - En kvantitativ studie av Mosstons 11 undervisningsstilar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Frida Viol; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers erfarenheter av och uppfattningar om Mosstons undervisningsstilar. Frågeställningar: - Vilken av de 11 undervisningsstilarna har eleverna mest erfarenhet av? - Vilka undervisningsstilar tror eleverna skulle vara roligast? - Vilka undervisningsstilar tror eleverna att de skulle lära sig mest genom? - Vilka undervisningsstilar tror eleverna skulle motivera dem till att lära sig? Metod 151 enkäter samlades in från gymnasieelever. LÄS MER

 3. 3. Comprendre et interpréter la conversation familière en français - Une étude qualitative de six apprenants avancés suédophones

  Master-uppsats, Lunds universitet/Franska; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Simone Morehed; [2017]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how advanced Swedish-speaking learners of French understand and interpret conversations in French. Based on a conversation analysis of two conversations with native speakers of French, two experiments were conducted. LÄS MER

 4. 4. Analytic and Non-Analytic Decision Making in Novice & Expert Entrepreneurs. A comparison across entrepreneurial scenarios

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zoheb Salam; Constantin Von Schantz; [2017]
  Nyckelord :Expert Entrepreneurs; Entrepreneurship; Novice Entrepreneurs; Analytic Decision Making; Non-analytic Decision Making; Heuristics; Emotions; Affect; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study explores entrepreneurial decision-making with respect to non-analytic and analytic behaviour among novice and expert entrepreneurs. In order to understand and categorise subcomponents, or strategies, of these two styles of decision-making think-aloud protocols were used. LÄS MER

 5. 5. Vart vill vi? : ridskoleelevers och ridlärares olika målbilder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Karin Moberg Granström; [2017]
  Nyckelord :goal; riding; pupil; instructor;

  Sammanfattning : Where to? - Riding pupils and instructors various goal perspectives Background: The importance of goal setting is widely spread amongst psychology, pedagogy, and even sports research. At riding schools, the group is the focus point, which can lead to the personal goal of the individual being overshadowed. LÄS MER