Sökning: "threats and violence"

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade orden threats and violence.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Emmelie Arnoldsson; Elin Spalding; [2021-04-23]
  Nyckelord :Rättspsykiatri; Sjuksköterskor; Upplevelser; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: In forensic psychiatry, patients with serious mental disorder are cared for. Most of them are men and commonly they have committed violent or sexual crimes. Threats and violence occur. The nurse has a complex role by conducting good nursing, maintaining a high level of security and protecting society from recurrence of crime. LÄS MER

 2. 2. ''Det är en del av jobbet, men det borde inte vara det'' - En kvalitativ studie om hur socialsekreterare definierar och förhåller sig till hot och våld inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Blerina Demiqi; Faraz Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Social services; the construction of threats and violence; work-related threats and violence; street-level bureaucracy; interviews; social workers; workplace violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Now and then you can read about the threats and violence that occur at different workplaces, it’s common for social workers to be exposed to threats and violence. Studies have shown that people working within social services are more exposed to threats and violence compared to people with other occupations. LÄS MER

 3. 3. “Tillsammans så är vi starkare”: En studie om stress & stressreducering vid hot och våld : En kvalitativ studie på stress och stressreducering vid hot och våld mot poliser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Martin Eriksson; Sandra Rosén Larsson; [2021]
  Nyckelord :Stress; sense of coherence; control; social support; threats and violence; police; Stress; känsla av sammanhang; kontroll; socialt stöd; hot och våld; polis;

  Sammanfattning : Threats and violence at work are an increasingly widespread work environmentproblem in Sweden. This affects many professions but especially police officersand other emergency professions. This problem risks causing stress that negativelyaffects the police officers' health. LÄS MER

 4. 4. Det dagliga våldet: en påverkan på relation och arbetssituation : Sekundäranalys av en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Isak Berg; Evelina Krantz; [2021]
  Nyckelord :Aggression; Encounters; Experience; Geriatric; Aggression; Bemötande; Erfarenheter; Geriatrik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aggression mot vårdare är ett bestående problem inom vården. Vid vård- ochomsorgboende har var femte vårdare utsatts för hot och våld av brukarna. En vanlig orsaktill aggressivt beteende är en bakomliggande kognitiv svikt, vilket är vanligt förekommandeinom äldrevården. LÄS MER

 5. 5. Hot och våld mot socialarbetare : En litteraturstudie om hur socialarbetare hanterar arbetet med barn och unga

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ante Rajic; [2021]
  Nyckelord :Social work; threats; violence; children; youths; strategies; handle; Socialt arbete; hot; våld; barn; ungdomar; strategier; hantering;

  Sammanfattning : Social workers have been exposed with threats and violence in work with children and youths for a long time. Threats and violence are a serious problem for social workers because their work is affected by these incidents. The incidents affect social workers because social workers feel concern and fear for their safety or freedom. LÄS MER