Sökning: "tid ledare"

Visar resultat 1 - 5 av 308 uppsatser innehållade orden tid ledare.

 1. 1. Motivation och utmaningar vid förändringsarbete : En fallstudie om ledares uppfattningar kring ledarskapsutmaningar och medarbetares motivation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Johanna Cronholm; Nathalie Wilhelmsson; [2022]
  Nyckelord :förändringsarbete; ledarskap; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att förstå vad ledare i en specifik organisation i offentlig sektor anser motiverar medarbetare vid ett förändringsarbete samt vilka utmaningar dessa ledare upplever relaterat till medarbetarna i förändringsprocessen. Studien är en fallstudie som genomfördes med kvalitativ metod och det empiriska materialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. ”Det demokratiska ledarskapet” : En kvalitativ studie om hur chefers ledarskap påverkas av organisationsstrukturen och kulturen i Arbetsförmedlingens pågående reform

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Orest Resteljica; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: Arbetsförmedlingen; organisationsstruktur; organisationskultur; ledarskap; chefer; ledare; hierarki byråkrati; centralisering; decentralisering.;

  Sammanfattning : Arbetsförmedlingen har under en lång tid arbetat för att minska arbetslösheten i Sverige. Arbetsförmedlingen är en av Sveriges största myndigheter som arbetar och ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. LÄS MER

 3. 3. Uppfattas ledarbeteenden olika utifrån chefens kön och ålder?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Hälsa och välfärd

  Författare :Arvid Johansen; Rebecca-Louise Forsgren; [2022]
  Nyckelord :leadership; age; gender; leadership qualities; perceived leadership;

  Sammanfattning : Könets relation till uppfattat ledarskap har studerats i decennier. Vissa studier framför motsättningen mellan den kvinnliga könsrollen och ett uppfattat effektivt ledarskap, andra studier menar att det inte föreligger skillnad beträffande hur ledarskap mellan könen uppfattas. LÄS MER

 4. 4. Kyrkoherdens förändrade funktion : En studie om kyrkoherdefunktionen utifrån kyrkomötesprotokoll från det att relationsförändringarna kyrka – stat började utredas fram till 2020-talet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Åkerström; [2022]
  Nyckelord :Vicar; leadership; organisation; administration; the Swedish General Synod; Kyrkoherde; ledarskap; organisation; kyrkomöte;

  Sammanfattning : The decision to investigate the relations between the Church of Sweden and the Swedish state was taken in 1956 and the decision was built on the law of religious freedom from 1951. The historical close relation needs to be revised. LÄS MER

 5. 5. Medarbetares upplevda psykosociala arbetsmiljö med särskilt fokus på chefernas ledarskapsroll. : En kvalitativ studie hos en statlig myndighet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sofia Pettersson; Rebecka Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; ledarskap; stress; konflikter; mobbning; socialt stöd;

  Sammanfattning : På grund av att psykisk ohälsa blir alltmer vanligt i dagens samhälle och eftersom människan spenderar mycket av sin tid på arbetet är den psykosociala arbetsmiljön väldigt viktig att arbeta med. Vår kvalitativa studie har till syfte att ge läsaren en större förståelse kring chefers ledarskapsroll i den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER