Sökning: "tid rum sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden tid rum sociologi.

 1. 1. MEDARBETARE PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om läkares upplevda arbetsmiljö i den digitala distansvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Pauline Catrin Arvidsson Georgy; [2018-08-14]
  Nyckelord :arbetsmiljö; digital vård; distansarbete; läkare; work-life balance; krav-kontroll- och stödmodellen;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att söka förstå varför läkarna har valt att arbeta inom dendigitala distansvården samt undersöka hur de upplever arbetsmiljön i denna nyaarbetsform.Teori: Tidigare forskning kring distansarbetets påverkan på välmående och arbetsmiljö,Greenhaus och Beutells modell kring work-life balance samt Karasek ochTheorells krav-kontroll- och stödmodell. LÄS MER

 2. 2. Den smarta telefonens slav - En studie av HR-konsulters upplevelse och hantering av gränslöst arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sandra Malmberg; [2014-09-30]
  Nyckelord :det nya arbetslivet; flexibilitet; gränslöshet; konsult; sociala roller;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen syftar till att få en djupare förståelse av hur gränslöst arbete upplevs och hanteras av individer som arbetar som konsulter. Det centrala i studien är att studera de krav gränslöst arbete medför och hur flexibiliteten upplevs och hanteras, ur ett individperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Gränslöst arbete - en studie om hur unga akademiker uppfattar sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Bylander; [2014]
  Nyckelord :distansarbete; gränslöst arbete; upplevelse av arbete; tillgänglighet; normbildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Möjligheterna och friheten att styra över sitt arbete i form av tid och rum kan uppfattas som lockande och positiva. Det gränslösa arbetet har också en annan sida, svårigheterna att själv avgöra när, var och hur mycket som ska arbetas. LÄS MER

 4. 4. Information till föräldrar som får barn med Downs syndrom-en litteraturstudie-

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Johanna Bergel; Karolina Lindh; [2009]
  Nyckelord :Downs syndrom; information; föräldrar;

  Sammanfattning : Enligt Svenska Downföreningen finns brister i hur föräldrar som får ett barn med Downs syndrom blir informerade om barnets diagnos. Vårdpersonal upplevs ibland som osäkra av föräldrarna och informationen de ger kan vara otillräcklig. LÄS MER

 5. 5. Att äta "den Andra". Föreställningar om etnicitet i restaurangmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Andreas Olsson; [2009]
  Nyckelord :Socialgeografi; Social geography; Sociologi; Sociology; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Postkolonialism; Mat; Konsumtion; Den Andra ; Globalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ uppsats som utforskar samband mellan mat och etnicitet i restaurangmiljöer utifrån socialkonstruktivistiska och postkoloniala teorier. Mat är ett spännande forskningsområde där globaliseringens uttryck tydligt kan urskiljas. LÄS MER