Sökning: "tidalvolym"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tidalvolym.

  1. 1. Förebyggande metoder av atelektaser under anestesi

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Thim Pamnér; Lena Stankoska; [2019]
    Nyckelord :Atelektaser; anestesi; positive end-expiratory pressure; continuous positive airway pressure; tidalvolym; lungrekrytering; preoxygenering; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 90% av patienterna som genomgår anestesi utvecklar atelektaser. Atelektaser kan i sin tur ge upphov till inflammatoriska processer som postoperativt kan leda till lungkomplikationer. LÄS MER