Sökning: "tidig engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden tidig engelska.

 1. 1. Matematikappars effekt på lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Nick Holk; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :appar; elevers lärande; matematik; matematikappar; matematikundervisning;

  Sammanfattning : I dagens skola är matematikappar ett vanligt förekommande inslag i undervisningen. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka matematikappars påverkan på elevers lärande imatematik. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Decision-Making in the Fashion Industry : How to influence the fashion industry to adopt more sustainable packaging solutions

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Elin Enlund; Jennie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :The fashion industry; sustainability; packaging; e-commerce; drivers; institutional logics; barriers; product development; decision-making; LCA; platform; B2B.; Modeindustrin; hållbarhet; förpackningar; e-handel; institutionella parametrar; barriärer; produktutveckling; beslutsfattande; plattform; B2B;

  Sammanfattning : Today, the fashion industry is responsible for 4 per cent of the global greenhouse gas emissions in the atmosphere and 20-35 per cent of the microplastics in the ocean. It is thereby a highly debated industry when it comes to environmental sustainability. LÄS MER

 3. 3. Kan intag av mejeriprodukter sänka ett högt blodtryck? – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Josefine Lyngfelt; Elin Karlsson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 2Sahlgrenska Akademinvid Göteborgs universitetAvdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutritionSammanfattningTitel: Kan mejeriprodukter sänka ett högt blodtryck?Författare: Josefine Lyngfelt och Elin KarlssonHandledare: Jenny van OdjikExaminator: Helene Bertéus ForslundLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död globalt sett ochhögt blodtryck är en betydande riskfaktor för att utvecklingen av dessa. Tidigare forskning pekarmot att en kost innehållandes bland annat mejeriprodukter kan ha en blodtryckssänkande effekt. LÄS MER

 4. 4. En studie om engelskundervisning på lågstadiet : hur lärare ser på litteratur och tidig språkinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Schlegel; [2020]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; litteratur; engelska; yngre elever; Sverige; intervju; observation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur svenska lågstadielärare ser på tidig språkinlärning, särskilt när det gäller engelskundervisning, samt huruvida litteratur i vid bemärkelse används av dem och, om ja, vilken typ och på vilket sätt. Detta gjordes med hjälp av klassrumsobservationer och intervjuer med fyra lärare. LÄS MER

 5. 5. Fostran av framtida medborgare : En kvantitativ jämförelse av Englands och Sveriges läroplan för förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Matilda Bengthsson; [2020]
  Nyckelord :England; Sweden; Curriculum; Preschool; Values; England; Sverige; Läroplan; Förskola; Värden; Värdegrund;

  Sammanfattning : Det finns värden och förväntningar på hur en medborgare bör agera och en medvetenhet kring deras ansvar som medborgare. Läroplanen för förskolan är ett dokument som förklarar vad barn redan i en tidig ålder ska introduceras i för att utvecklas i sin roll som medborgare. LÄS MER