Sökning: "tidig kommunikativ nivå"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tidig kommunikativ nivå.

  1. 1. Responsivitet hos föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättningar: Spelar lektyp roll?

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Tove Eriksson; Andersson Lotta; [2021-02-03]
    Nyckelord :responsivitet; flerfunktionsnedsättning; lek; föräldra-barn-interaktion; tidig kommunikativ nivå; parental responsivity; profound intellectual and multiple disabilities; play; parent-child interaction; preverbal communication;

    Sammanfattning : Relatively little is known about communication of and with children with profound intellectual and multiple disabilities. The present study aimed to examine if parent responsivity were associated with differing play types in which parent and child interacted. LÄS MER