Sökning: "tidiga insatser"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade orden tidiga insatser.

 1. 1. Lust och kunskap som förutsättning : Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Hanna Remblegård; [2022]
  Nyckelord :Students in reading difficulties; desire to learn; teacher skills; reading learning; early intervention.; Elever i lässvårigheter; lust att lära; lärarskicklighet; läsinlärning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractRemblegård, Hanna (2022). Lust och kunskap som förutsättning - Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Ett lärarperspektiv på tidiga insatser för elever i åk F-3 som är i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emma Rosberg; Sophie Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :diskurs; grundläggande taluppfattning; grundskolans tidiga år; lärarperspektiv; matematiksvårigheter; scaffolding; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka tidiga insatser som finns att tillgå för de elever som är i eller riskerar att hamna i matematiksvårigheter. Vidare har det även varit av intresse att studera vilka diskurser som framträder när lärare talar om tidiga insatser och hur dessa fungerar. LÄS MER

 3. 3. Tidiga insatser för elever på lågstadiet i misstänkta specifika läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Elisabeth Stenbaek; [2022]
  Nyckelord :Motivation; samverkan; specifika läs- och skrivsvårigheter; språklig sårbarhet; tidig stödinsats;

  Sammanfattning : SyfteBidra med kunskap om lärares och speciallärares beskrivningar och förståelse av tidiga insatser för elever i misstänkta specifika läs- och skrivsvårigheter på lågstadiet samt deras beskrivning av samverkan kring insatserna. Frågeställningar Vad uppfattar lärarna och speciallärarna att tidiga insatser är för elever i misstänkta specifika läs- och skrivsvårigheter? Hur beskriver några lärare och speciallärare att de undervisar elever efter indikation på misstänkta specifika läs- och skrivsvårigheter? Hur beskriver lärare och speciallärare att samarbetet ser ut kring tidiga insatser för elever i misstänkta specifika läs- och skrivsvårigheter? TeoriUppsatsen vilar på Lev S. LÄS MER

 4. 4. Lärares användning av tidiga insatser för elever i matematiksvårigheter i F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nina Glamin; Fanny Jensen; [2022]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; tidiga insatser; aktivitetsteori; aktivitetssystemet; subjekt; objekt; arbetsfördelning; gemenskap; instrument; regler;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån lärares perspektiv undersöka vilka tidiga insatser som görs i matematikundervisningen för elever i matematiksvårigheter, samt att ta reda på hur dessa insatser ser ut avseende omfattning och pedagogiskt material. För att besvara syftet har två frågeställningar formulerats: Vilka interventioner beskriver lärare som tidiga insatser för elever i matematiksvårigheter i åk F-3? samt Hur beskriver lärare de tidiga insatserna i relation till omfattning och pedagogiskt material?   Inledningsvis redogörs för tidigare forskning som belyser olika former av matematiksvårigheter, tidiga insatser för elever i matematiksvårigheter samt relationen mellan lärares kompetens och tidiga insatser för elever i matematiksvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Medvetenhet om ord : En studie om undervisning av ord och begrepp för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :annika Wiberg Storkamp; [2022]
  Nyckelord :Explicit undervisning; ordinlärning; språklig tillgänglighet; språklig sårbarhet; språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wiberg Storkamp, Annika (2022). Medvetenhet om ord- En studie om undervisning av ord och begrepp för elever med språkstörning. Speciallärarprogrammet inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER