Sökning: "tidiga stödinsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden tidiga stödinsatser.

 1. 1. Rätt stöd i rätt tid - garantin i praktiken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Johansson; Elisabeth Walderstedt; [2021-02-17]
  Nyckelord :tidiga stödinsatser; läs- och skrivutveckling; speciallärare; samråd; fonologisk medvetenhet; framgångsrik undervisning; kritisk pragmatism; hermeneutik;

  Sammanfattning : Sedan 1 juli 2019 är skolorna enligt lag (SFS 2018:1098) ålagda att följa garantin för tidiga stödinsatser inom områdena läsa och skriva. Syftet med vår studie var att få en bild av hur ga-rantin fungerar i praktiken utifrån speciallärares inom språk, - läs- och skrivutveckling utsagor samt hur garantin tolkas av desamma. LÄS MER

 2. 2. Identifierade framgångsfaktorer för en tillgänglig lärmiljö : En kvalitativ studie gällande hur det specialpedagogiska stödet kan organiseras i grundskolans tidiga år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Heléne Ehrenstråhle; [2021]
  Nyckelord :Organisation; skola; framgångsfaktorer; elever i behov av stöd; inkludering; pedagogisk ledare; lärande organisation; specialpedagogik; specialpedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Den svenska skolan ska bygga på likvärdighet och utgå från varje elevs förutsättningar och behov. Dock saknar den samlade elevhälsan allmänna riktlinjer för hur arbetet ska organiseras varpå det hälsofrämjande arbetet kan skilja sig åt i och mellan skolor. LÄS MER

 3. 3. Kan tidig intensiv läsundervisning främja god läsutveckling? : Speciallärare och specialpedagoger berättar om sina erfarenheter av sitt arbete med elever i förskoleklass till årskurs 3.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Beatrice Holmström; Eva Bertils Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :avkodning; fonologisk medvetenhet; god läsutveckling; kartläggning av läsförmåga; The Simple View of Reading; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sedan 1 juli 2019 har ett tillägg i skollagen tillkommit om en garanti för tidiga stödinsatser för att garantera att eleverna når upp till kunskapskraven i årskurs 3. Syftet med denna studie är att öka vår förståelse av hur speciallärare och specialpedagoger strukturerar sin tidiga läsundervisning med anledning av den nya skollagen, som garanterar tidiga stödinsatser innan årskurs 3 är slut. LÄS MER

 4. 4. Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial i matematik ur ett specialpedagogiskt perspektiv: : Vilken betydelse har ”Hitta matematiken” för elevens matematikutveckling i förskoleklass?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Enocksson; Maria Gusafsston; [2021]
  Nyckelord :hinder i matematikutvecklingen; specialpedagogik; tidiga insatser; kartläggningsmaterial; förskoleklass;

  Sammanfattning : Matematikkunskaperna i svensk skola har under senare år visat på negativa resultat i internationella mätningar, och därför tillsattes en ”läsa-skriva-räkna-garanti” som åtgärd (Skolverket, 2020b). Syftet med garantin är att eleven redan i förskoleklass ska erbjudas tidiga stödinsatser om hinder i matematikutvecklingen uppmärksammas, vilket även framhävs i forskningen. LÄS MER

 5. 5. Att organisera för rätt stöd i rätt tid : Rektorers erfarenheter av att organisera för Läsa, skriva, räkna- en garanti för tidiga stödinsatser i skolans undervisning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karolina Kjellberg; [2021]
  Nyckelord :Organisation; styrning av; rektorers ledarskap; reformer; skolförbättring; Läsa; skriva; räknagarantin; tidiga stödinsatser;

  Sammanfattning : Abstract To increase the number of pupils who meet the entry requirements for higher education in Sweden, a national initiative was launched in 2019 regarding Read, write, count – a guarantee for early support measures. The Swedish Schools Inspectorate’s investigation from 2020 indicates that while most schools implement surveys, only half follow up and add the necessary resources for the pupils to receive proper support on time. LÄS MER