Sökning: "tidigare forskning om matematik läroböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden tidigare forskning om matematik läroböcker.

 1. 1. "Räkna i boken" : En kvalitativ läromedelsanalys som undersöker möjligheten för lärare att uppnå differentieringsuppdraget med hjälp av läroboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen; Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Lina Carstensen; Linda Meyner; [2019]
  Nyckelord :mathematical difficulties; upper secondary school; textbook analysis; instructional strategies; matematiksvårigheter; gymnasiet; läromedelsanalys; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Det här produktionsarbetet undersöker hur enligt tidigare forskning erkända differentierade strategier återfinns i  läroböcker som används i kursen Matematik 2b, en kurs där en stor andel elever får underkänt betyg. Många lärare  utgår från lärobokens uppbyggnad när de utformar sin matematikundervisning vilket lägger stor vikt vid hur läroboken  är utformad. LÄS MER

 2. 2. Teoriavsnitt i läroböcker och inspelade föreläsningar om linjär ekvationslösning : Vad väljer gymnasieelever och påverkas valet av läromedlens språk, representationsformer eller verklighetsanknytning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Henric Hallberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur elever ställer sig till teoriavsnitt i tryckt respektive inspelat format. Vad väljer de helst och vet lärare vad eleverna föredrar? Dessa frågor har besvarats med hjälp av en enkätundersökning för 161 elever och åtta lärare från två kommunala skolor. LÄS MER

 3. 3. Blir eleverna problemlösare? : En läromedelsanalys om hur läroböckerna möjliggör utveckling av problemlösningsförmågan i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Grandin; [2019]
  Nyckelord :Textbook; teaching material analysis; mathematics; problem-solving ability; problem tasks; Lärobok; läromedelsanalys; matematik; problemlösningsförmåga; problemuppgifter;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att matematiken i svenska skolan till övervägande del handlar om att räkna i läroboken samtidigt som det också påvisats att dessa i för låg utsträckning innehåller uppgifter som låter eleverna arbeta med problemlösning. Forskning menar att problemlösningsförmågan handlar om att ha en bred repertoar av strategier och en förståelse för hur dessa hänger samman och hur de kan användas. LÄS MER

 4. 4. Blir våra elever kompetenta matematiker? : En studie om vilka möjligheter mellanstadieelever har att utveckla matematiska kompetenser när de arbetar med algebra i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Abrahamsson; Isa Vallien; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Läroboksanalys; Kompetens; Algebra; Utveckla;

  Sammanfattning : Denna läroboksanalys har undersökt i vilken utsträckning elever ges möjlighet att utveckla matematiska kompetenser när de arbetar med algebra i läroböcker. Två läroböcker i samma läroboksserie har analyserats, en för årskurs 4 respektive årskurs 6. LÄS MER

 5. 5. Med bråk i sikte – en innehållsanalys av två svenska läroböcker i matematik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lovisa Albinsson; [2018-08-07]
  Nyckelord :Innehållsanalys; matematik; bråk; åk 4; åk 5; lärobok; vardagsnära; modeller; brukstextanalys.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med den här studien är att undersöka hur bråk presenteras i ett urval av svenska matematikböcker med avseende att ta reda på hur innehållet kopplas till elevers vardag och vilka modeller som används för att konkretisera bråk. Tidigare forskning har visat att matematikämnet är det skolämne där en lärobok används i störst utsträckning. LÄS MER