Sökning: "tidningar och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden tidningar och hälsa.

 1. 1. "Tillsammans ska vi ta hand om Sverige" : En kvalitativ innehållsanalys av hur den sociala tilliten uttrycks i svenska medier under terrordådet i Stockholm 7 april 2017

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hermine Bond; [2018]
  Nyckelord :social tillit; gemenskap; risker; globalisering; terrordåd; kris;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att studera hur svenska medier uttrycker social tillit och gemenskap under en krissituation som terrordådet i Stockholm 2017 Övergripande frågeställning: Hur framställs den sociala tilliten i svenska tidningar vid en krissituation? Underfrågor: a) Hur skildras gemenskap under och efter terrordådet i tidningsmaterial? b) Vilka handlingar och uttryck presenteras i tidningsmaterial som visar på den sociala tilliten? c) Vilka handlingar och uttryck presenteras i tidningsmaterial som visar på den institutionella tilliten? Metod och material: Innehållsanalys av svenska tidningsartiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet med grundad teori som metod Resultat: En övergripande gemenskap mellan individer och institutioner uppmuntras till i medierapporteringen och baseras till stor del på hur den sociala tilliten framställs. Medierna har möjlighet att påverka detta genom att anpassa innehållet efter situationer och normer som råder. LÄS MER

 2. 2. Flickor med adhd : Vilken bild ges i media?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Karin Östling; [2018]
  Nyckelord :Specialpedagogik; adhd; flickor; media; genus.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att se vilken bild som media ger av flickor med adhd. Studien genomfördes med kvalitativ textanalys, de tidningar/tidskrifter som ingick var Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, Lärarnas Tidning, Specialpedagogik samt Skolvärlden. I studien ingick 56 artiklar från åren 1999–2017. LÄS MER

 3. 3. "Last night in Sweden" : En kritisk diskursanalys av Donald Trumps Sverigeuttalande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Madelene Linman; [2017]
  Nyckelord :diskurs; nyheter; Trump; dagordningsteori; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur diskursen kring Donald Trumps uttalande om Sverige ser ut i svenska tidningar. Frågeställningar: Hur ser diskursen kring Donald Trumps uttalande om Sverige ut i svenska tidningar? Hur används språket för att skapa mening i rapporteringen kring uttalandet? På vilket sätt skildras de teman som framkommer i rapporteringen kring uttalandet? Hur framställs de personer som kommer till tals i rapporteringen kring uttalandet? Metod och material: Metoden som används i denna studie är kritisk diskursanalys. LÄS MER

 4. 4. Media - socialiseringsprocessens förlängda arm : En kvantitativ studie om medias inflytande påungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kim Othind; [2017]
  Nyckelord :media; socialization; adolescents; body image; self- perception; impact; media; socialisering; ungdomar; kroppsbild; självuppfattning; påverkan;

  Sammanfattning : Även om Internet är dominerande, är andra typer av medier som radio, tv eller tidningar intenödvändigtvis uteslutna, utan är snarare ett komplement till redan etablerade medievanor.Denna studiens fokus är att belysa media som en institution som influerar unga människorsliv, där unga människors självuppfattning och kroppsbild används för att illustrera mediernasinflytande. LÄS MER

 5. 5. “Allt vi gjorde på gympan handlade om att vara bäst" : En diskursanalytisk studie av storstadspressens framställningar av skolämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mattias Ekdahl; Philip Lundell; [2017]
  Nyckelord :physical education; sports; PE; school subject; media; press; metropolitan press; discourses; discourse theory; agenda setting theory; Quennerstedt; idrott och hälsa; idrott; gympa; skolämne; media; tryckt press; storstadspress; diskurser; diskursteori; dagordningsteori; Quennerstedt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kroppsövningsämnet framställs i storstadspressunder perioden 1 juli 2015 - 30 juni 2016. För att uppfylla studiens syfte utgick vi frånföljande frågeställningar: 1) Vilka och vilken typ av formuleringar framställs i samband med kroppsövningsämnet i storstadspress hösten 2015 och våren 2016? 2) Vilka diskurser framträder ur dessa formuleringar och vilka kopplingar finns till tidigare identifierade ämnesdiskurser? 3) Vilka kopplingar kan identifieras mellan framställda diskurser och analyserade artiklar, med avseende till skribentens yrke, citerade/refererade personer, typ av artikel och kroppsövningsämnets benämning? Metodvalet i studien var diskursanalys. LÄS MER