Sökning: "tidningsartiklar analys"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden tidningsartiklar analys.

 1. 1. Så framställs vätgas- och bränslecellstekniken i svensk media : - vilka möjligheterna har tekniken att vara en pusselbit mot fossiloberoende?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ann-Marie Jansson; [2022]
  Nyckelord :niche construction; path dependence; energy conversion; fossil independence; environment; nischkonstruktion; vägbundenhet; energiomställning; fossiloberoende; livsmiljö;

  Sammanfattning : Utsläpp av koldioxid från användandet av energi från fossila bränslen orsakar jordens uppvärmning och är ett stort miljöproblem. Den samhällsnisch vi människor skapat bygger på fossil energi och det har växt till ett beroende av fossila bränslen som energikälla. LÄS MER

 2. 2. Att sätta gentrifiering i en kontext i tre Stockholmsområden- En fallstudie om Bagarmossen, Aspudden och Midsommarkransen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Emma Pohlman; [2022]
  Nyckelord :Gentrification; Urban Renewal; Housing politics; Housing preferences; Gentrifiering; Urban förnyelse; Bostadspolitik. Boendepreferenser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kontextualisera gentrifiering begreppet i tre områden iStockholm. Att tillämpa gentrifiering begreppet och förstå vilka parametrar som är avbetydelse i dessa områden. Metoden har bestått av en litteratur och dokumentstudie för attundersöka tidigare forskning kring gentrifieringsoch bostadspolitik. LÄS MER

 3. 3. Lars Bäckvalls idévärld : En analys av tre olika texttyper

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är föreliggande uppsats syfte att undersöka om Lars Bäckvall påverkades av den tid hanverkade i, och om hans egna ideologiska tankar kan ses i det material han producerade. Frågeställningarna blir då: 1. Vilka spår av Bäckvalls egna åsikter kan man se i de texter han producerade, och ärdessa åsikter av ideologisk art? 2. LÄS MER

 4. 4. Narkotikapolitik och dödlighet : En diskursanalys av debatten kring svensk narkotikapolitik i tryckt media under januari-april 2021

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Lisa Olsson; Lisa Olsson; [2021]
  Nyckelord :Narkotikapoltik; narkotika- och läkemedelsrelaterad dödlighet; diskurs- och WPR-analys; tidningsartiklar;

  Sammanfattning : Studien är en diskursanalys med syfte att analysera hur svensk narkotikapolitik framställs diskursivt och hur problemrepresentationen ser ut i svensk dagspress. Tidningsartiklarna är hämtade från både rikstäckande media och lokal dagspress. I analysen har två framträdande diskurser kunnat urskönjas. LÄS MER

 5. 5. Problemrepresentationer av mäns våld mot kvinnor : En kritisk diskursanalys av uttalanden i media.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Lovisa Sehlin; [2021]
  Nyckelord :Genus; kön; våld mot kvinnor; mediarepresentationer; diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att analysera medias olika strömningar av problemrepresentation av mäns våld mot kvinnor. Analysen utgår från Carol Bacchis strategi, “what's the problem with the problem represented?” och används för att kritiskt identifiera förgivettagna “sanningar” och bakomliggande kulturell mening som utgör representationerna. LÄS MER