Sökning: "tidsbrist handledning"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden tidsbrist handledning.

 1. 1. Att arbeta med våld i nära relation : Faktorer som främjar personalutveckling och handledning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Hansen; [2020]
  Nyckelord :handledning; kompetens; sekundärtraumatisering; socialarbetare; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra till en ökad förståelse för betydelsen av professionell handledning i socialt arbete särskilt vad avser arbetet med klienter som drabbats av våld i nära relation. Ett antal semistrukturerade intervjuer genomfördes med socialarbetare med relevanta arbetserfarenheter inom området. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johansson Sofie; Holmér Amanda; [2020]
  Nyckelord :Hemmet; Omvårdnad; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige avlider drygt 90 000 personer varje år, av dessa bedöms 80% ha varit i behov av palliativ vård. Den palliativa vården syftar till att höja patientens livskvalitet under dennes sista tid i livet samt underlätta processen för de anhöriga. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans möte med våldsutsatta kvinnor : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Tina Moberg; Klara Robsahm; [2020]
  Nyckelord :Personcentrerad omvårdnad; våld i nära relation; upplevelser; utmaningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är idag ett allvarligt samhällsproblem som kan orsaka ohälsa och lidande hos kvinnor. Våldsutsatta kvinnor uppsöker vården mer frekvent än andra kvinnor som inte varit utsatta för våld. Därav är chansen relativt hög att sjuksköterskor kommer att möta våldsutsatta kvinnor i vården. LÄS MER

 4. 4. Det goda handledningssamtalet och dess konsekvenser : - en jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tina Vilhelmsson; Jeanette Jinnestrand; [2019]
  Nyckelord :Fokusgruppsintervjuer; handledning i skolmiljö; lärare förskollärare; sociokulturellt perspektiv; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur specialpedagoger, lärare och förskollärare ser på pedagogisk handledning och hur handledning ska vara beskaffad för att kännas meningsfull. Metoden som används i studien är kvalitativ och datainsamlingen har skett genom fyra fokusgruppsintervjuer, två grupper med specialpedagoger och två grupper med lärare/förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Hitta drivkraften i aktionsforskning - en studie om kollegial utveckling mot högre pedagogisk kvalitet i förskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susan Empell; [2019]
  Nyckelord :action research; empowerment; collegial learning; mentoring dialogues; diary writing; pedagogical quality; reflection; time;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ aktionsforskningsstudie utförd i förskolan. Studiens syfte är att bidra med kunskap genom ett praktiskt exempel visa hur pedagoger aktivt kan medverka till pedagogisk kvalitetsutveckling genom aktionsforskning. Metoden för undersökningen har främst följt Rönnermans (2012) aktionsforskningsprocess. LÄS MER