Sökning: "tidsbrist i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden tidsbrist i vården.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av hur en hög arbetsbelastning påverkar patientsäkerheten inom somatisk slutenvård : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Vincent Håkansson; Filip Håkansson; [2021]
  Nyckelord :arbetsbelastning; patientsäkerhet; slutenvård; sjuksköterskor; säker vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: För sjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap om de olika kärnkompetenserna som ligger till grund för omvårdnaden. Det här arbetet fokuserar på kärnkompetensen säker vård. Patientsäkerheten är en viktig del i vården för sjuksköterskan och när den brister kan det uppstå vårdskador och ett lidande för patienten. LÄS MER

 2. 2. Vård av personer med demenssjukdom på sjukhus : En litteraturöversikt om vårdpersonals upplevelser

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Ellen Hansen; Lisa Jansohn; Gabriel Korodi; [2021]
  Nyckelord :Dementia; ethical dilemmas; experiences; hospital; nursing staff; person-centered care; Demenssjukdom; etiska dilemman; personcentrerad vård; sjukhus; upplevelser; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Varje år insjuknar omkring 10 miljoner personer i världen i en demenssjukdom. Dessa personer behöver ibland vårdas på sjukhus på grund av olika akuta försämringar. Sjuksköterskor behöver arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt för att kunna tillgodose alla de behov en person med demenssjukdom har. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av att tillämpa familjecentrerad vård i akuta situationer inom neonatal intensivvård - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linn Malmgren; Malin Hultén; [2021]
  Nyckelord :Akuta situationer; familjecentrerad vård; föräldrar; kompetens; neonatal intensivvård; organisation; sjuksköterskor; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjecentrerad vård är idag ett accepterat förhållningssätt inom neonatal intensivvård. Medvetenheten och utövandet av familjecentrerad vård minskar dock i akuta situationer. Det kan då vara svårt för sjuksköterskan att integrera föräldrarna samt uppfatta deras behov. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter och upplevelser av att stödja och assistera födande kvinnor med förlossningsrädsla – en intervjuvstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Chi Petersson; Rikkilina Mohlin; [2021]
  Nyckelord :Barnmorskor; erfarenheter; förlossningsrädsla; förlossning; stödja; upplevelser.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett fåtal studier beskriver barnmorskans upplevelser av att assistera kvinnor med förlossningsrädsla under barnafödande. Ökad kunskap om barnmorskors erfarenheter av att ge stöd och assistera förlossningsrädda kvinnor kan bidra till att uppmärksamma barnmorskors arbete och på så sätt kunna vara ett bidrag till att utveckla vården för dessa kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors följsamhet till användning av personlig skyddsutrustning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :René Rodriguez; Johansson Jenny; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; följsamhet; personlig skyddsutrustning;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: I Sverige drabbas omkring 110 000 patienter årligen av vårdskador där vårdrelaterade infektioner räknas som en vårdskada. Patienter enligt patientsäkerhetslagen ska skyddas mot vårdskador. Det primära målet för vården är att reducera lidande. LÄS MER