Sökning: "tidsbrist inom omvårdnaden"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden tidsbrist inom omvårdnaden.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med psykossjukdom inom den somatiska vården : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Michaela Öhman; Lisa Östergrens; [2019]
  Nyckelord :Nurses’ experience; psychotic disorder; somatic care; stigma; Psykossjukdom; sjuksköterskans upplevelser; stigmatisering; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 2000 personer i Sverige insjuknar varje år i någon form av psykos. Psykossjukdom förknippas ofta med fördomar och stigmatisering. LÄS MER

 2. 2. Kommunicera om sexuell hälsa vid cancersjukdom : En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Lando; Viyanne Liljeberg; [2019]
  Nyckelord :Sexual health; sexuality; nurse experience; communication; cancer; Sexuell hälsa; sexualitet; sjuksköterskors upplevelse; kommunikation; cancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en vanligt förekommande sjukdom som kan påverka patienters sexuella hälsa negativt. Sexuell hälsa är ett tillstånd av balans mellan välbefinnande och sexualitet, vilket inkluderar emotionella, fysiska och sociala aspekter. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av timsrundor ur patientsäkerhetsperspektiv inom akutsjukvård : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Löjdström-Wallin; Anette Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Hourly rounding; Intentional rounding; Nurses; Patient safety; Nursing rounds;

  Sammanfattning : Timsrundor innebär en strukturerad regelbunden tillsyn av patienter och kan utföras för att upptäcka om patienters tillstånd försämras och för att förebygga trycksår, fall, smärta eller undernäring och för att patienterna inte ska behöva ringa på klockan för att få hjälp med till exempel toalettbesök. Akutsjukvården är i dag hårt belastad med ett ökat patientflöde. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter kring omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa på akutmottagningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Matilda Ullén; Linda Bivesjö; [2018]
  Nyckelord :Emergency department; mental illness; nurses experience; nursing; patient; akutmottagning; omvårdnad; patient; psykisk ohälsa; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen och är idag ett omfattande och allvarligt folkhälsoproblem i världen. I omvårdnaden kring en patient med psykisk ohälsa är det viktigt att det första mötet mellan sjuksköterska och patienter präglas av att patienten kan känna tillit och hopp gentemot sjuksköterskan. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad vård av äldre : Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat med äldre

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Caroline Forsström; Therese Thunell Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom vården är det viktigt att se hela personen, inte endast sjukdomen. För att kunna stötta de äldres både fysiska och psykiska lidande är det lämpligt att sjuksköterskan utför personcentrerad omvårdnad. Det är ett arbetssätt som både äldre och anhöriga uppskattar. LÄS MER