Sökning: "tidslager"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet tidslager.

 1. 1. Arkivet efter Åmåls biblioteksstyrelse - en mediearkeologisk studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Åsa Lätt Fjellman; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; book history; mediearkeologi; arkiv; bibliotek; materialitet; kommunikativa kretslopp; tidslager; Åmål; allmänna arkivschemat; arkivförteckning; arkivalier; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Arkiv används ofta som en källa inom olika forskningsprojekt. I den här uppsatsen är det istället arkivet i sig som är studieobjekt. Utifrån mediearkeologisk teori undersöks Biblioteksstyrelsens arkiv i Åmål. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är att arkiv befinner sig i en samhällelig kontext och återspeglar det minne det lagrar. LÄS MER

 2. 2. Om föremålet självt får tala : En undersökning av icke destruktiva analysmetoders användarbarhet för bedömning av autenticitet, tidslager och sekundära ingrepp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies; Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Anna Björk; Ida Haag; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De flesta möbler har mer att berätta än vad som syns vid första anblicken. Genom tiderna har de förändrats och renoverats för att anpassas till rådande modeideal. Detta gör det ibland svårt att avgöra hur gammalt ett föremål egentligen är och vad som är autentiskt. LÄS MER

 3. 3. Visby vallgravar : del av ett rikt kulturarv eller bara en kuliss?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Hofling; [2014]
  Nyckelord :Green heritage; garden history; buffer zone; Visby; Gotland; moat; public garden; park; inventory; Grönt kulturarv; trädgårdshistoria; buffertzon; Visby; Gotland; vallgrav; offentlig park; trädgård; inventering;

  Sammanfattning : Kulturmiljövårdens hantering av de gröna miljöerna har länge varit bristfällig, vilket Visby vallgravar utgör exempel på. Park­området som sträcker sig utmed ringmuren från norr till söder ger idag ett till viss del naturpräglat intryck trots att det under slutet av 1800-talet genomgick omfattande planteringar och därmed i hög grad är medvetet gestaltat. LÄS MER