Sökning: "tidslagg"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tidslagg.

  1. 1. Taylor-regelns aktualitet och tillämpbarhet : En jämförelse av Taylor-skattningar i Brasilien, Kanada, Polen, Sverige och Sydafrika för åren 2000-2013

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Pontus Björklund; Ellinor Hegart; [2014]
    Nyckelord :Taylor rule; Taylor models; modified Taylor rules; time lag; interest rate smoothing; interest rate; interest rate rules; monetary policy; Brazil; Canada; Poland; Sweden; South Africa; Taylor-regeln; Taylor-modeller; modifierade Taylor-regler; tidslagg; styrränteutjämning; styrränta; styrräntesättning; penningpolitik; Brasilien; Kanada; Polen; Sverige; Sydafrika;

    Sammanfattning : John B. Taylor, professor i nationalekonomi vid Stanford University, presenterade år 1993 en penningpolitisk regel som syftade till att vara ett hjälpmedel för centralbanker vid räntebeslut. Taylor-regeln är mycket enkel i sitt uförande och baseras på att styrräntan bör sättas efter två variabler: BNP-gapet och inflationsavvikelsen. LÄS MER