Sökning: "till kruse"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden till kruse.

 1. 1. Riskfaktorer vid in- och utfasning av produkter : - En studie inom tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Kruse; Lotta Åhag; [2020]
  Nyckelord :portfolio efficiency; new sales ratio; product management; coexisting products; product rollout; infasning; utfasning; överrullning; samexistens; KPI; risk; verkstadsindustri;

  Sammanfattning : Valet av vilka produkter som ska finnas tillgängliga på marknaden fungerar som ettkonkurrensmedel för företag. Att prioritera redan existerande, lansera nya eller avveckla föråldrade produkter är viktiga beslut för ett företags prestanda. För att minimera olika typer av risk kan in- och utfasningsstrategier användas. LÄS MER

 2. 2. Klimatkompensation – en översikt

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Wilhelm Kruse; Simon Wahlberg; [2020]
  Nyckelord :Klimatkompensation; Carbon offset;

  Sammanfattning : Klimatkompensation är en relativt nyutvecklad mekanism och har till viss del standardiserats efter Kyotoprotokollet. Rapporten syftar till att kartlägga mekanismens applika- tioner, bakgrund, certifikat och program genom en komparativ litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Konsten att balansera mellan frihet och ansvar : En fenomenografisk studie av gymnasieelevers uppfattningar av användningen av digital teknik för icke studierelaterade ändamål i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Philip Johansson; Oskar Kruse; [2018]
  Nyckelord :digital teknik; teknikanvändning; gymnasieelever; fenomenografi;

  Sammanfattning : Idag används digital teknik som en naturlig del för att göra undervisningen relevant och främja ett livslångt lärande i ett digitaliserat och snabbt föränderligt samhälle. Den digitala teknikens användningsmöjligheter medför dock att den ofta uppfattas störande för lärandet. LÄS MER

 4. 4. Informationens betydelse vid intensivvård : Vad påverkar och samspelar med närståendes helhetsintryck?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Kruse; Camilla Forsgren; [2018]
  Nyckelord :Relatives; critical care; family centred care; information; Närstående; intensivvård; familjefokuserad omvårdnad; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående till en person som vårdas på en intensivvårdsavdelning fyller en viktig funktion för dennas sjukdomsförlopp, utfall och rehabilitering. Närstående har själva behov under denna tid och det är viktigt att även dessa tillgodoses av sjuksköterskor. LÄS MER

 5. 5. Verbal handling : En dramaturgisk analys av Before Sunsets dialog

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :David Kruse; [2018]
  Nyckelord :Klassisk berättarstruktur; episk lyrisk dramaturgi; Richard Linklater; Before Sunset; verbal handling; filmmanus.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur filmen Before Sunset (2004) skapar dramaturgi med dialog. Genom att analysera filmens dialog utifrån dramaturgiska begrepp i den klassiska berättarstrukturen ska studien se om begreppen kan likställas i verbal handling. LÄS MER