Sökning: "till kruse"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden till kruse.

 1. 1. Konsten att balansera mellan frihet och ansvar : En fenomenografisk studie av gymnasieelevers uppfattningar av användningen av digital teknik för icke studierelaterade ändamål i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Philip Johansson; Oskar Kruse; [2018]
  Nyckelord :digital teknik; teknikanvändning; gymnasieelever; fenomenografi;

  Sammanfattning : Idag används digital teknik som en naturlig del för att göra undervisningen relevant och främja ett livslångt lärande i ett digitaliserat och snabbt föränderligt samhälle. Den digitala teknikens användningsmöjligheter medför dock att den ofta uppfattas störande för lärandet. LÄS MER

 2. 2. Informationens betydelse vid intensivvård : Vad påverkar och samspelar med närståendes helhetsintryck?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Kruse; Camilla Forsgren; [2018]
  Nyckelord :Relatives; critical care; family centred care; information; Närstående; intensivvård; familjefokuserad omvårdnad; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående till en person som vårdas på en intensivvårdsavdelning fyller en viktig funktion för dennas sjukdomsförlopp, utfall och rehabilitering. Närstående har själva behov under denna tid och det är viktigt att även dessa tillgodoses av sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Verbal handling : En dramaturgisk analys av Before Sunsets dialog

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :David Kruse; [2018]
  Nyckelord :Klassisk berättarstruktur; episk lyrisk dramaturgi; Richard Linklater; Before Sunset; verbal handling; filmmanus.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur filmen Before Sunset (2004) skapar dramaturgi med dialog. Genom att analysera filmens dialog utifrån dramaturgiska begrepp i den klassiska berättarstrukturen ska studien se om begreppen kan likställas i verbal handling. LÄS MER

 4. 4. Mänskliga rättigheter - bortom den globala samtidens spektrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Erik Kruse; [2017]
  Nyckelord :Socialkonstruktivism; idéanalys; globalisering; demokrati; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Den samtida globaliseringen har medföljts av nya transnationella politiska spörsmål. Problem som internationella institutioner uppger sig ämna lösa. För närvarande tycks dock nämnda institutioner misslyckas upprätthålla detta åtagande. LÄS MER

 5. 5. Användandet av bensodiazepiner vid kramper prehospitalt

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Per Edlund; Richard Kruse; [2017]
  Nyckelord :Ambulance; prehospital care management; benzodiazepines; seizures; Ambulans; ambulanssjuksköterska; prehospital sjukvård; bensodiazepiner; kramper;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akuta krampanfall drabbar många människor, både nationellt och internationellt. Detta behandlas i första hand med Bensodiazepiner, såsom Diazepam och Midazolam. Sveriges prehospitala behandlingsriktlinjer skiljer sig åt vid behandling av akuta krampanfall. LÄS MER