Sökning: "tillfällig anvädning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tillfällig anvädning.

  1. 1. Somliga gator är somriga gator - En jämförande studie av Sveriges sommargågator

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

    Författare :Vera Esaiasson; [2019]
    Nyckelord :Sommargågator; temporär urbanism; tillfällig urbanism; sommarga-tor; flexibel urbanism; tillfällig anvädning; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : A summer street is created by temporarily closing the car traffic on a street during the summer months. The pedestrians get access to the entire street and the liberated space can be used for activities, greenery, benches, bike parking, art and by restaurants. During recent years major cities have made the concept known to the general public. LÄS MER