Sökning: "tillgänglig lärmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden tillgänglig lärmiljö.

 1. 1. “Det beror helt och hållet på läraren” -om elever med hörselnedsättning och deras uppfattningar om skolans lärmiljö. En fenomenologisk undersökning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Nancy Lundström; Marie Ambecker; [2024-02-19]
  Nyckelord :inkludering; hörselnedsättning; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur elever med hörselnedsättning uppfattar sin lärmiljö i skolan samt vilka faktorer de beskriver som avgörande för en tillgänglig och stimulerande lärmiljö. Två olika praktiker för eleverna har undersökts, en skola som är inriktad för elever med hörselnedsättning eller som är döva samt en där eleverna går inkluderande med normalhörande elever. LÄS MER

 2. 2. Den tredje pedagogen : En studie om utformningen av tillgängliga pedagogiska lärmiljöer i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Catalina Prisacaru; Ingela Vergara Concha; [2024]
  Nyckelord :inclusion; accessible learning environments; TEACCH; affordance; inkludering; tillgängliga lärmiljöer; tydliggörande pedagogik; handlingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår kvalitativa studie är att undersöka några förskollärares resonemang kring arbetet med lärmiljöers utformning, samt studera lärmiljöer ur ett tillgänglighetsperspektiv. Genom semi-strukturerade intervjuer med verksamma pedagoger och observationer på deras respektive avdelningar kunde datamaterial samlas in. LÄS MER

 3. 3. Barn i språklig sårbarhet i stora barngrupper : En studie om förskollärares uppfattningar av det språkutvecklande arbetet i stora barngrupper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofie Svensson; [2024]
  Nyckelord :Språklig sårbarhet; Specialpedagogik; Stora barngrupper; Kommunikation; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag är att genom förskollärarnas utsagor bidra med kunskap som är betydelsefull för att främja detspråkutvecklande arbetet i förskolan, med fokus på barn i språklig sårbarhet i stora barngrupper. Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för förskollärarnas perspektiv på barn i språklig sårbarhet samt deras uppfattningar kring arbetet med barn i språklig sårbarhet i stora barngrupper. LÄS MER

 4. 4. ”Där är liksom inget facit, det är helt beroende på individerna i barngrupperna” : Specialpedagogers uppfattningar kring tillgängliga lärmiljöer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Marie Persson; Petra Johnsson; [2024]
  Nyckelord :Barnens funktionsförmåga; Förskola; Lärmiljö; Specialpedagogens uppfattningar; Tillgänglighet.  ;

  Sammanfattning : Johnsson, Petra och Persson, Marie (2024).”Där är liksom inget facit, det är helt beroende på individerna i barngrupperna.” Specialpedagogers uppfattningar kring tillgängliga lärmiljöer i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Hur kan arbetsterapeuter skapa en mer tillgänglig lärmiljö för elever med autism i grundskolan?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Elin von Wowern; [2024]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Autism; Lärmiljö; Grundskola; Tillgänglighet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: The learning environment in elementary school is not adjusted for students with autism, putting high demands on abilities generally affected in autism spectrum disorder. Previous research focuses on students’ behavior and sensory-based interventions but there are few studies on how to make the learning environment accessible for students with autism. LÄS MER