Sökning: "tillgänglig lärmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden tillgänglig lärmiljö.

 1. 1. Skapande ska få vara en stor del av barns sätt att erövra kunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jessica Johansson; Karin Wångdahl; [2021-04-14]
  Nyckelord :förskola; tillgänglig lärmiljö; estetiska processer; ateljé; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs det fram att estetiska uttrycksformer både ska vara ett innehåll och metod, samt att utbildningen ska utformas och anpassas för att alla barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utifrån våra blivande roller som specialpedagoger väcktes frågan kring hur tillgänglig ateljén som lärmiljö är för barn i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplatsförlagt lärande för frisörelever med diagnosen autism eller adhd i behov av anpassningar och stödinsatser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Annika Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Adhd; Arbetsplatsförlagt lärande; Autism; Samverkan; Stödinsatser.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur en tillgänglig lärmiljö för frisörelever på nationellt hantverksprogram med diagnoserna autism och adhd skapas på arbetsplatsförlagt lärande (APL) med fokus på anpassningar, stödinsatser, ansvarsfördelning och samverkan. Kvalitativ metod användes i form av semistrukturerade intervjuer med yrkeslärare från yrkesprogram med inriktning frisör och handledare på frisörsalonger. LÄS MER

 3. 3. När orden inte räcker till : En studie om ordförrådsutvecklande undervisning för elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Leo; Catrine Svensson; [2021]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; language-accessible learning environments; lexical networks; linguistic vulnerability; sociocultural theory; vocabulary teaching; Lexikala nätverk; ordförrådsutvecklande undervisning; sociokulturell teori; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess främjande avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och skollogopeders beskrivningar. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och utveckling av ordförrådet är ett vanligt svårighetsområde hos dessa elever. LÄS MER

 4. 4. "Det måste ju funka för alla, så alla känner sig delaktiga..." : En studie om fritidslärares resonemang om inkludering och anpassningar i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sandra Axelsson Gunnarsson; Anna Magnusson; [2021]
  Nyckelord :fritidshem; inkludering; anpassningar; särskilt stöd; kulturell mångfald; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och klargöra hur fritidspersonal arbetar med inkludering, relationsarbete och specialpedagogiska anpassningar i fritidshemmet. Studien synliggör fritidspersonalens attityder om anpassningar och elevernas syn på deras lärares inkluderings- och relationsarbete. LÄS MER

 5. 5. Det handlar om mycket mer än språkstörning : Språklig sårbarhet ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ann-Christine Ekholm; Ellen Boström; [2021]
  Nyckelord :Språklig sårbarhet; språklig förmåga; språkliga svårigheter; samverkan; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa speciallärares erfarenheter av hur språklig sårbarhet kan förstås och bemötas hos elever på lågstadiet. De frågeställningar som har studerats rör hur språklig sårbarhet kan förstås hos elever, framgångsrika undervisningsmetoder samt specialpedagogiska insatser för elever i språklig sårbarhet. LÄS MER