Sökning: "tillgänglighet malmö högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden tillgänglighet malmö högskola.

 1. 1. Bra kollektivtrafik syns på håll(platsen) : En jämförande fallstudie av busshållplatser längs med linje 5 och linje 8 i Malmö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Oskar Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; trafikplanering; busshållplats; Malmö; buss; fysisk planering; stadsplanering;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats utreds kollektivtrafik med fokus på dess utformning. Mer specifikt kommer hållplatsutformning undersökas, förklaras och diskuteras. Undersökningens syfte är att undersöka hur hållplatsers utformning kan bidra till att fler åker med buss när de reser inom staden. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogik från en verklighet- ett utvecklingsarbete på en gymnasieskola, Special education in a real setting- A development application on a specific high school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Lundberg; Carin Hansson; [2017]
  Nyckelord :ansvar; extra anpassningar; förståelse; handledning; pedagogiskt kapital; kategoriskt perspektiv; samtal; tillgänglig undervisning; relationellt ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med utvecklingsarbetet var att få förståelse för den skolsituation som en klass på en gymnasieskola befann sig i. Situationen som kännetecknade klassen var ohållbar och miss-gynnsam, med flertalet elever som riskerade att inte nå kunskapskrav och mål. LÄS MER

 3. 3. Samverkan i nöd och lust - Socialtjänstens syn på samverkan med LARO-mottagningarna i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ida Lindstén; Caroline Johnsson; [2017]
  Nyckelord :LARO; Samverkan; Socialtjänst; Substitutionsbehandling; Vårdval;

  Sammanfattning : Denna uppsats ingår i en utvärdering som görs av den vårdvalsreform som år 2014 infördes för personer med läkemedelsassisterad rehabilitering för opioidberoende (LARO). Syftet med uppsatsen var att undersöka hur samverkan mellan socialtjänsten och LARO-mottagningarna i Malmö skedde före införandet av vårdval LARO och hur den sker nu, efter införandet. LÄS MER

 4. 4. #regram - en netnografisk studie av de svenska klädkedjorna Gina Tricots, H&Ms och KappAhls konton på Instagram

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Jasmine Johansson; [2017]
  Nyckelord :Instagram; Regram; Sociala medier; Marknadsföring; Netnografi; Reaktioner; Innehåll; Tillgänglighet; Ambassadörer; Svenska klädkedjor; Gina Tricot; H M; KappAhl;

  Sammanfattning : Sociala medier tillsammans med Instagram tar mer och mer plats i dagens samhälle och företag ställer sig ständigt frågan hur de bör marknadsföra sig där. Denna studie undersöker den uppkommande strategin regram, vilket innebär en återupprepning av en redan publicerad bild på Instagram. LÄS MER

 5. 5. Att stimulera till läs- och skrivutveckling. En granskning av metoderna ASL och Kiwi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lena Morina; Isabel Nigård; [2017]
  Nyckelord :Literacy; Lärandeteorier; Reading; Writing; Läs- och skrivutveckling; Att skriva sig till läsning - ASL; Kiwimetoden; Computer;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna kvalitativa undersökning är att undersöka två olika metoder, Kiwimetoden och Att skriva sig till läsning (ASL). Vi valde även att undersöka hur lärare kan arbeta med digitala verktyg inom metoderna. För att genomföra detta fick vi hjälp av två skolor, där en skola arbetar med ASL och en arbetar med Kiwimetoden. LÄS MER