Sökning: "tillgänglighet och autism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden tillgänglighet och autism.

 1. 1. Tillgängliga lärmiljöer för elever med NPF : Från Flexenhet till Flexteam

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jeanine Kaparaye; [2019]
  Nyckelord :Accessible learning environments; Competence of neuropsychological deficits; Flexible organisation; Flexible resource room; Special education classroom; Flexenhet; Flexteam; Inkludering; Tillgängliga lärmiljöer; NPF kompetens; Särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka flexenheter och flexteam som startades i en av Sveriges kommun, för att anpassa lärmiljöer till elever med funktionsnedsättningar, framför allt elever inom autism och ADHD. Undersökningen bygger på följande frågor: Vad är syfte med denna valda organisation? Hur bidrar organisationen till tillgänglighet för denna grupp elever? Vilka utmaningar och utvecklingsområden kan identifieras inom den valda organisationen? Kvalitativ forskningsmetod användes i studien och semi-strukturerade intervju och fokusgruppsintervjuer genomfördes för att samla in empirin. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga barn och språklig sårbarhet – en studie om musikaktiviteter i en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Livija Grebovic; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskola; Musik; Språklig sårbarhet; Språkstörning; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien är av intresse då det inte finns mycket tidigare forskning kring musik och flerspråkiga barn som befinner sig i språklig sårbarhet. Forskningen som finns inom fältet fokuserar på musikterapi och arbete med autism och Downs syndrom. LÄS MER

 3. 3. Formspråk för en människofokuserad urban gestaltning : Strategier för ökad tillgänglighet till stadens offentliga rum

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emelie Wester; [2018]
  Nyckelord :Fysisk planering; Urban planering; Stads arkitektur; Arkitektur; Mentala funktionsnedsättningar; Neurologiska funktionsnedsättningar; Funktionsnedsättningar; Funktionsvariationer; Autism; Autismspektrumet; Tillgänglighet; Miljö; rum; organisk; gestaltning; offentlig; allmän; Neuroatypisk; Social hållbarhet; Planerings principer;

  Sammanfattning : Denna uppsatts i fysisk planering undersöker möjligheterna för gestaltningar av urbana offentliga miljöer utifrån ett organiskt människofokuserat perspektiv för att öka tillgängligheten för individer med högkänsliga sinnen till stadens publika miljöer. Det här arbetet fokuserar på sinnesintryckskänsligheten och hur genom detta miljöer som är bättre för alla människor kan skapas, samtidigt som fler funktionsnedsättningars (även neurologiskas) behov kan involveras vid planläggningen av städers miljöer. LÄS MER

 4. 4. Arbete/sysselsättning, delaktighet och tillgänglighet i samhället för personer med funktionsvariationen aspergers syndrom

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Klara Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :funktionsvariation; aspergers syndrom; sysselsättning; arbete; tillgänglighet; delaktighet; empowerment; Nussbaums teori; kapaciteter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Detta arbete tar sin utgångspunkt i människors med funktionsvariationen aspergers/autismspektrumtillstånds egna erfarenheter samt en person som arbetar med funktionsvariationsfrågor på Funktionsrätt Sverige och olika former av material. Denna uppsats undersöker aspekterna tillgänglighet, delaktighet och arbete/sysselsättning för personer med funktionsvariationen aspergers/autismspektrumtillstånd utifrån ett empowerment-perspektiv samt utifrån kapacitetsansatsen. LÄS MER

 5. 5. - Snälla kan jag få känna? : Pedagagogers syn på framgångsfaktorer vid undervisning inom statlig Specialskola med inriktning syn.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Maria Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Statlig specialskola; uppfattningar; erfarenheter; framgångsfaktorer; undervisning; svår synnedsättning; blindhet; autism.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att beskriva pedagogers uppfattningar och erfarenheter av framgångsfaktorer vid undervisning av svårt synsvaga, blinda elever som har kombinationen autism som ytterligare funktionsnedsättning. Pedagogerna i denna undersökning undervisar elever som har sin skolplacering inom statlig Specialskola med inriktning syn. LÄS MER