Sökning: "tillgänglighet"

Visar resultat 1 - 5 av 3508 uppsatser innehållade ordet tillgänglighet.

 1. 1. UPPLEVELSER AV SJUKHUSANSLUTNA NÄRSJUKVÅRDSTEAM HOS PATIENTER MED CANCERSJUKDOM - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tess Dahlström; Sofie Lenhult; [2023-03-15]
  Nyckelord :Cancersjukdom; Mobila team; Närsjukvårdsteam och Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: För patienter med cancersjukdom kan sjukdomen och behandlingen vara fysiskt och psykiskt påfrestande. Incidensen för cancersjukdom ökar samtidigt som prognosen vid cancer förbättras. Fler patienter med cancersjukdom kommer således leva längre med sin behandling, vilket ställer krav på sjukvården. LÄS MER

 2. 2. IT-ANVÄNDNING I EN FÖRÄNDERLIG MILJÖ En fallstudie om IT-användning i akademin i samband med distansarbete och Covid-19

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Douglas Dani; MIchael Erlandsson; Joel Harrysson; [2023-02-01]
  Nyckelord :IT-användning; Distansarbete; No-IT; Target-IT; Personal-IT; Shadow-IT; Akademin;

  Sammanfattning : Samhället har under de senaste åren stått inför en rad olika utmaningar. Covid-19 och dess intåg 2020 ledde till en rad förändringar där Folkhälsomyndigheten bland annat utfärdade rekommendationer om hemarbete. LÄS MER

 3. 3. Bilddiagnostik av barn ochungdomar vid skolios : En jämförande litteraturstudie mellan konventionell röntgen, datortomografi och entrepreneurial operating system

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Söderberg; Van Najm; [2023]
  Nyckelord :Computed tomography; conventional radiography; entrepreneurial operating system; image diagnostics; radiation dose; Bilddiagnostik; datortomografi; entrepreneurial operating system; konventionell röntgen; stråldos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konventionell röntgen, datortomografi (DT) och entrepreneurial operating system (EOS) är tre radiologiska undersökningsmetoder som kan användas för bilddiagnostik vid skolios av barn och ungdomar. Undersökningarna kan genomföras i en liggande eller stående positionering vid bedömning av ryggradens deformation. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av hemabort : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Tibblin-Bergmark; Hanna-Melina Stöckemann; [2023]
  Nyckelord :Hemabort; Information; Kvinnocentrerad vård; trygghet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en kvinna genomgår en abort kan hon uppleva smärta, ångest och rädsla. Detta kan minskas genom hög närvaro av vårdpersonal samt rådgivning och ett gott omhändertagande. Genom vårdpersonalens närvaro under abortförfarandet kan en trygg vård skapas för kvinnan. LÄS MER

 5. 5. Samhällsplanering som främjar fysisk aktivitet : en granskning av plandokumentet över Gottsundaområdet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karolina Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Gottsundaområdet; samhällsplanering; fysisk aktivitet; offentligt rum; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samhällsplanering kan påverka människors fysisk aktivitet i det offentliga rummet. Detta görs dels genom en litteraturöversikt men också genom en kvalitativ plananalys. Utifrån litteraturstudien har tre kategorier kunnat urskiljas som sedan används i studiens analys. LÄS MER