Sökning: "tillgänglighetsmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet tillgänglighetsmodellen.

 1. 1. Betydelsen av den fysiska lärmiljön i förskolan : Hur planerar förskollärarna den fysiska miljön?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hanna Sunnegård; Natacha Henriksen; [2021]
  Nyckelord :lärmiljö; fysisk miljö; närvarande pedagog; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Denna studie belyser lärmiljön i förskolan. Lärmiljön består av den sociala, pedagogiska och fysiska miljön, vilket även är faktorer som tas upp i tillgänglighetsmodellen från specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM 2018). Studien tar upp relevant forskning kring ämnet och teori kopplat till lärmiljön. LÄS MER

 2. 2. Allt hänger ju ihop : Lärares förståelse om lärmiljöns betydelse för utveckling av elevers kommunikativa och sociala delaktighet i grundsärskolan, inriktning ämnesområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Nilsson Sandberg; [2019]
  Nyckelord :intellectual disability; Compulsory school for children with severe learning disabilities; accessible learning environment; participation; communicative relationship-oriented perspective; the model of accessibility; utvecklingsstörning; grundsärskolan; tillgänglig lärmiljö; delaktighet; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; tillgänglighetsmodellen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Extra anpassningar i ämnet Idrott och hälsa : En kvalitativ intervjustudie med åtta lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Sundin; Patrik Tellgren; [2019]
  Nyckelord :Inclusion in Physical Education; Adjustment; Special Needs; Physical Education; Special Educational Needs; Disabilities and Support.;

  Sammanfattning : Den här studien bygger på åtta intervjuer med lärare i ämnet idrott och hälsa från fem olika skolor i grundskolans senare år och gymnasiet. Vårt syfte är att bidra med större kunskap om hur lärare inom ämnet Idrott och hälsa talar om möjligheter och utmaningar för extra anpass-ningar samt deras erfarenheter om olika former av extra anpassningar utifrån ett specialpeda-gogiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers upplevelser och arbete kring tillgängliga lärmiljöer : Faktorer som bidrar, med tillgänglighetsmodellen som analysverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jenny Andersson; Jessica Bodén; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; grundläggande faktorer; social-; pedagogiskt- och fysisk lärmiljö; inkludering; relationer; tillgänglighetsmodellen; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Grundtanken till att vi valt detta specifika ämnesområde, tillgängliga lärmiljöer, är att vi i vår kommande yrkesroll som specialpedagoger kommer arbeta med att förebygga hinder och problem för att eleverna ska känna trygghet i skolan. Dessa två delar är av stor betydelse i vårt uppdrag som specialpedagoger. LÄS MER

 5. 5. ”Jag ska ju dagligen känna att det är viktigt för någon att jag kom hit” -En studie om förskolans lärmiljö för barn med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karin Tunek; [2017]
  Nyckelord :förskola; språkstörning; lärmiljö; tillgänglighetsmodellen;

  Sammanfattning : Tunek, Karin (2017). ”Jag ska ju dagligen känna att det är viktigt för någon att jag kom hit - en studie om förskolans lärmiljö för barn med språkstörning” (”I should daily feel that it is important for someone that I´m here” – a study about Preschool learning environment for children with specific language impairment). LÄS MER