Sökning: "tillgängligt material förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden tillgängligt material förskolan.

 1. 1. Förskollärarens syn på lärmiljöns betydelse för barns samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Parfält Kucera; Sara Andersson; [2023]
  Nyckelord :förskola; lärmiljö; samspel; fria leken; lekmaterial;

  Sammanfattning : Inledning Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning observerat brister i flertalet lärmiljöer. Vi har noterat en avsaknad av inbjudande lärmiljöer där verksamheten har brustit när det kommer till att skapa en naturlig interaktion mellan lärmiljö och barns samspel. LÄS MER

 2. 2. "Vad var det du sa, kunskapsbärare?" : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattning om den fysiska miljöns betydelse för barns lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Stina Eriksson; Ellen Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Fysisk miljö; förskollärare; handlingserbjudanden; lärande; utveckling; material.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utveckla kunskaper om hur förskolans fysiska miljö kan utformas för att främja barns lärande och utveckling. Detta har undersökts utifrån kvalitativa intervjuer med åtta förskollärare, där det insamlade materialet har analyserats utifrån en tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares beskrivningar av barns multimodala språkande i förskolan : En kvalitativ studie med utgångspunkt i dyadiska intervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johansson Sofia; Valtersson Malin; [2023]
  Nyckelord :förskollärare; multimodal; språkande; undervisning; dyadisk intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares beskrivningar av barnens möjlighet till att multimodalt språka i förskolan. Studiens frågeställningar som besvarats är: Hur beskriver de intervjuade förskollärarna att de möjliggör multimodalt språkande för barn i förskolan? och Hur beskriver de intervjuade förskollärarna att barnen erbjuds material att multimodalt språka med i förskolan?. LÄS MER

 4. 4. Tillgängligt är inte alltid nåbart : En kvalitativ studie om det pedagogiska materialets urval, placering och användning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anicka Yeh Hansen; Matilda Melin; [2023]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; didaktiska övervägande; pedagogiskt material; möjligheter; begränsningar; kompetenta barnet; lek och samspel; kreativitet; självständighet.;

  Sammanfattning : Förskollärare har ett undervisningsuppdrag, det innefattar att även göra didaktiska övervägande gällande det pedagogiska materialet. Tidigare forskning kring förskollärares didaktiska val i relation till undervisningsmaterialets urval, placering och användning är begränsad. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares berikande av barnens estetiska uttrycksformer : Förhållningssätt, miljö, material och kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linnea Isaksson; Angelica Karlsson; [2023]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; förhållningssätt; kommunikation; material; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare resonerar och arbetar med bild och form inom förskolan för att främja barns visuella kommunikationsförmåga. Studien är baserad på kvalitativa telefonintervjuer som spelades in med fyra förskollärare i Norrbotten och Jämtland. LÄS MER