Sökning: "tillit OCH styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden tillit OCH styrning.

 1. 1. Den kommunala styrkedjan utifrån ett tillitsperspektiv - Förväntningar på tillitsbaserad styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Freja Nordqvist; [2019-06-13]
  Nyckelord :Tillitsbaserad styrning; Fokusgrupper; Domänteori;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för tillitsbaserad styrning genom att undersöka vilka förväntningar och upplevelser som finns inom en kommunal organisation inför ett införande av tillitsbaserad styrning samt om det finns några skillnader mellan olika sektorer.Teori:Teoretiskt ramverk bestående av fyra dimensioner av tillitsbaserad styrning i kombination med Kouzes och Micos (1979) domänteori. LÄS MER

 2. 2. Tillit, professioner och organisation – En studie om hur professionell tillit kan skapas i och av organisationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filip Rehnström; [2019]
  Nyckelord :Professioner; Organisationssociologi; Tillit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har sin utgångspunkt i artikelserie som påtalade några av de problem som finns inom den svenska välfärden. De problem som identifierades är de yrken som verkar inom den svenskavälfärden har blivit styrda i stor utsträckning vilket har lett flera olika typer av problem. LÄS MER

 3. 3. Delningsekonomi på mellanstora städers villkor : Styrning och planering av delningsekonomi i Umeå

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesper Kramers; [2019]
  Nyckelord :Sharing Economy; Urban Governance; Public-Commons Partnership;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how local administrations in mid-sized cities can govern and plan for the sharing economy. To explore this, a case study of Umeå municipality's work on the sharing economy is carried out. LÄS MER

 4. 4. Kompetensutvecklingsinsatser i skolan : En explorativ kvalitativ fallstudie om hur några rektorer beskriver sin vardagspraktik

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Agneta Persson; [2019]
  Nyckelord :Rektor; kompetensutveckling; kollegialt lärande; pedagogiskt ledarskap; kommuni-kation; reflektion; styrkedja; tillit;

  Sammanfattning : Syftet med den här explorativa kvalitativa fallstudien är att undersöka hur fem rektorer verk-samma i den svenska grundskolan beskriver hur de organiserar och genomför lärares kompe-tensutveckling samt även vilket stöd och kompetensutveckling rektorerna upplever att de själva får i detta arbete. Data har samlats in genom intervjuer och sedan sammanställts, bearbetats och tolkas utifrån en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Styra med tillit? : En implementeringsstudie om tillitsbaserad styrning och ledning på Arbetsförmedlingen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Felicia Hallgren; [2019]
  Nyckelord :implementering; arbetsförmedlingen; tillitsbaserad styrning och ledning; new public management; tjänstemän;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för implementeringen av tillitsbaserad styrning och ledning på Arbetsförmedlingen. Vidare ska intentionerna med tillitsbaserad styrning och ledning undersökas för att ställas gentemot tjänstemännens förutsättningar. LÄS MER