Sökning: "tillit OCH styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden tillit OCH styrning.

 1. 1. Trelleborgsmodellen - Förutsättningar, möjligheter och utmaningar för digitalisering i offentlig förvaltning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanne Höglund Rydén; [2020-11-26]
  Nyckelord :digitalisering; processtyrning; Multi level governance MLG ; politisk styrning; styrmedel; styrning; kommunalt självstyre; New public management;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att utforska och skildra bakgrunden och de beslut som lett fram tilloch möjliggjort utvecklingen av Trelleborgsmodellen.Teori: Teorier som används utgår från politisk styrning där det teoretiska ramverket utgörsav Multi level governance (MLG), på svenska flernivåstyrning, som kompletterasmed politiska styrmedel. LÄS MER

 2. 2. Implementering - nyckeln till tillitsreformen? : En studie om implementeringen av tillitsreformen i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Greta Forsgren; [2020]
  Nyckelord :tillitsbaserad styrning och ledning; styrning; tillit; implementering; tillitsreformen;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores the opportunities for implementation of trust-based public management within the public sector. Previous research has shown that the process of implementation is of a highly complex nature and that the desired outcome may not be achieved. LÄS MER

 3. 3. Ledning av frivilliga inom krisberedskapen : En kvalitativ studie om nätverksstyrning av frivilliga och dess betydelse för samhällets resiliens

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Kenny Turesson; [2020]
  Nyckelord :Volunteers; Crisis management; network governance; resilience; governance; Frivilliga; Nätverksstyrning; Resiliens; Ledning; Styrning; Krisberedskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det säkerhetspolitiska läget globalt och framförallt i Sveriges närområde har försämrats de senaste tio åren. År 2015 beslutade Sverige för ett återtagande och uppbyggande av totalförsvaret. LÄS MER

 4. 4. Change Management : A clarification of the gap between ChangeManagement practice and research

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Zewar Bahadin; [2020]
  Nyckelord :Change; Management; Organizational; Leadership; Business; Successful; Process; Activity; Approach; Aspects; Enabler; Factor; Framework; Guideline; Method; Model; Practice; Technique; Tool; Förändringsarbete; Förändringsledning; Förändring; Organisation; Ledarskap; Företag; Framgångsfaktor; Process; Aktivitet; Approach; Strategi; Aspekt; Möjliggörande; Faktor; Ramverk; Riktlinje; Metod; Modell; Teknik; Verktyg;

  Sammanfattning : Change Management (CM) plays a key role to manage an individual, a group, or an organization from a current state to a desired future state. The purpose of CM is to promote and support activities and actions to higher productivity levels and higher adoption rates simultaneously as stakeholder’s commitment, comfort, and confidence increase in e.g. LÄS MER

 5. 5. Vem är chefen och vem är medarbetaren i tillitsbaserad styrning och ledning? : En analys av offentliga organisationers styrfilosofi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Therese Marklund; [2020]
  Nyckelord :governance model; policy; policy analysis; thrust; thrustbased leadership; tillit; tillitsbaserad styrning och ledning; styrsätt; policy; policyanalys;

  Sammanfattning : I den här dokumentanalysen har offentliga verksamheters medarbetar- och ledarpolicys analyserats i syfte att genom en kvalitativ innehållsanalys undersöka hur tillit och styrning uttrycks i policy. Utifrån syftet togs två forskningsfrågor fram: 1) Om och i så fall på vilket sätt är tillit synligt i dessa policys? 2) Vem är chefen och vem är medarbetaren i dessa dokument? För att besvara syftet analyserades 15 policys från kommuner, regioner och statliga verksamheter. LÄS MER