Sökning: "tillit till media"

Visar resultat 16 - 20 av 77 uppsatser innehållade orden tillit till media.

 1. 16. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 2. 17. Vem vet och vem bryr sig? : En kvalitativ studie om generation Y:s medvetenhet om produktplacering och övervakning på internet och i sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Alice Lidén; Victoria Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Product placement; generation Y; abstract surveillance; abstract trust; ontological knowledge; rational information; Produktplacering; generation Y; abstrakt övervakning; abstrakt tillit; ontologisk kunskap; rationell information;

  Sammanfattning : Trots att det mediala och akademiska intresset för övervakning på internet och i sociala medier har ökat, visar tidigare forskning att yngre användare verkar ställa sig relativt obrydda till övervakning. Utifrån fem semistrukturerade intervjuer samt två fokusgruppsintervjuer med respondenter från generation Y skapar sig författarna en bild över respondenternas medvetenhet om och inställning till övervakning och produktplacering på internet och i sociala medier. LÄS MER

 3. 18. Bestämmer din generation tilliten till rättsväsendets funktion? En kvantitativ studie om generationsskillnader i tillit

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Förtroende; Generationer; Rättsväsendet; Tillit.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media målar upp en bild av att ett svenskt samhälle som befinner sig i kris till följd av att rättsväsendet inte lyckas utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt, något som i sin tur kan leda till minskad tillit. Tillit har en viktig roll i samhället och utan den riskerar vi ett samhälle präglat av stereotyper och splittringar mellan medborgarna. LÄS MER

 4. 19. Sociala Medier - en källa till konflikt? : En pilotstudie om vilken inverkan sociala medier har på dynamiken i romantiska relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Christine Österlöf; [2018]
  Nyckelord :Social media; Romantic relationships; Jealousy; Self-worth; Self-esteem; Trust; Sociala medier; Romantiska relationer; Svartsjuka; Eget värde; Självkänsla; Tillit;

  Sammanfattning : Sociala mediers stora utbredning de senaste åren har inneburit ett ökat intresse för hur de påverkar oss i våra romantiska relationer. Tidigare forskning har med kvantitativa metoder bland annat kunnat påvisa en positiv korrelation mellan överdrivet användande av sociala medier och grad av upplevd svartsjuka och ensamhet. LÄS MER

 5. 20. Riskuppfattning utifrån ett ungdomsperspektiv : Ungdomars förståelse för risker och tillit till risk- och krismyndigheter

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Wahrenberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ungdomar blir som grupp ofta åsidosatta i beslutsfattandet angående frågor relevanta för deras liv. Kunskap om ungdomars åsikter och tankar angående risker och kriser är också något som är bristande i vårt samhälle. LÄS MER